Các Phật Tử Nên Thọ 32 Giới Bồ Tát Tại Gia Ngây Lúc Này Chắc Chắn Sẽ Được Diện Kiến Phật Di Lặc sắp Xuất Hiện.

CẦN HÒA THƯỢNG TRUYỀN GIỚI:
6 GIỚI TRỌNG CỦA BỒ TÁT TẠI GIA:
Hòa thượng Giới sư hỏi:
1/ Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được sát sanh. Các Phật tử giữ được không ?
Giới tử đáp, (cúi đầu xá):
– Nam mô Phật, giữ được.
2/ Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng
giữa, không được trộm cắp. Các Phật tử giữ được
không ?
– Nam mô Phật, giữ được.
21
3/ Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được tà dâm. Các Phật tử giữ được không ?
– Nam mô Phật, giữ được.
4/ Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng
giữa, không được nói dối. Các Phật tử giữ được
không ?
– Nam mô Phật, giữ được.
5/ Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng
giữa, không được nói lỗi của người tại gia. Các Phật
tử giữ được không ?
– Nam mô Phật, giữ được.
6/ Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng
giữa, không được bán rượu, nấu rượu. Các Phật tử
giữ được không?
– Nam mô Phật, giữ được.
YẾT-MA KHUYÊN HỌC VÀ TRAO 28 GIỚI KHINH:
– Các Giới tử ! Vừa rồi, chúng tôi đã trao cho quý vị 6 trọng giới của Bồ-tát tại gia, còn 28 giới khinh quý vị phải học mới biết và giữ gìn cho thanh tịnh, không được phạm.
Giới tử đồng thanh:
– Y giáo phụng hành.
28 GIỚI KHINH CỦA BỒ TÁT TẠI GIA:
(28 tội thất ý)
22
1/ Không cúng dường cha mẹ, Sư trưởng, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
2/ Say đắm rượu chè, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
3/ Cố ý gớm ghê, không chăm sóc người bệnh khổ, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
4/ Gặp người hành khất, không nhiều thì ít, phải tùy tâm mà bố thí, nếu để người hành khất về không, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
5/ Nếu thấy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, trưởng lão, bậc Tôn đức, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di … không đứng dậy nghinh tiếp, lễ bái, hỏi thăm, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
6/ Nếu thấy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hủy phạm giới đã thọ, sanh tâm kiêu mạn, rồi nói rằng: “Ta hơn những người kia, người kia không bằng ta … “, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
7/ Trong mỗi tháng có 6 ngày trai, nếu không đi thọ Bát-quan-trai giới, không cúng dường Tam bảo, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
8/ Trong khoảng 40 dặm, nơi có thuyết pháp mà không đến nghe, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
9/ Thọ dụng vật của thường trụ Tăng như : ngọa cụ, giường, tòa ngồi, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
10/ Nghi trong nước có vi trùng nhưng vẫn tùy tiện dùng, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
11/ Không có bạn mà vẫn một mình đi vào những nơi hiểm nạn, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
23
12/ Một mình ngủ tại chùa Ni, nếu là Ưu-bà-tắc ; hoặc chùa Tăng nếu là Ưu-bà-di , đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
13/ Vì của cải, thân mạng mà đánh mắng người giúp việc, trẻ con hầu hạ, hoặc người ngoài … , đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
14/ Nếu đem thức ăn dư thừa dâng cúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, hoặc cung cấp cho người đồng giới, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
15/ Nếu nuôi những loài ăn thịt như: mèo, chồn … , đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
16/ Có các loài vật như : voi, ngựa, trâu, dê, lừa, lạc đà … , nếu không làm pháp tịnh thí cho những người chưa thọ giới, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
17/ Nếu không sắm cất các thứ y, bát, tích trượng, ngọa cụ để phòng khi cần, cúng dường cho vị xuất gia thọ Bồ tát giới, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
18/ Nếu vì nuôi thân mạng mà cần làm ruộng, nhưng không tìm nước trong để tưới và đất ruộng cũ để trồng trọt, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
19/ Nếu vì nuôi thân mạng mà mở phố buôn bán, cân đong hàng hóa, không được đã thỏa thuận giá cũ, rồi lại đem bán cho người trả giá cao hơn. Cân đấu dùng để cân đong hàng hóa phải đúng mức đã định từ trước; nếu cân đấu không đúng mức phải sửa chữa lại cho đúng mức. Nếu không như vậy, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
20/ Nếu không phải chỗ, không phải thời mà hành dục, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
24
21/ Nếu vì sinh sống mà buôn bán, đem giá lên xuống, mua rẻ bán đắt, gian lận, trốn thuế, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
22/ Trái phạm luật pháp nhà nước, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
23/ Nếu có lúa mới, hoa trái, dưa rau các thứ đầu mùa … không hiến cúng Tam bảo mà thọ dụng trước, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
24/ Nếu chúng Tăng không chấp thuận mà vẫn tự mình thuyết pháp, tán thán quan điểm riêng của mình, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
25/ Trên đường đi mà dành đi trước Tỳ-kheo, Sa-di, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
26/ Khi dọn thức ăn ở giữa Tăng chúng, nếu vì thiên vị thầy mình mà lựa chọn các thứ ngon lành dâng cho nhiều hơn các vị khác, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
27/ Nếu nuôi tằm, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
28/ Trên đường đi, gặp người bệnh tật mà không dừng lại chăm sóc, làm các phương tiện, dặn bảo những người tại chỗ giúp đỡ, lại thản nhiên bỏ đi, đó là Bồ
tát tại gia phạm tội thất ý.
Giáo thọ nói về lợi ích của giới Bồ tát và khuyên Giới tử nghiêm trì giới:
– Các Giới tử ! Vừa rồi, chúng tôi đã truyền cho quý vị 6 giới trọng và 28 giới khinh. Quý vị nên biết rằng: Giới Bồ tát là giới nặng về phần lợi tha; hàng Bồ tát luôn luôn quên mình vì người, thay người khác chịu khổ, nhận cái vui của người khác làm cái vui của mình. Nhân đã cao thượng, rộng lớn như thế, cho
25
nên kết quả cũng thật tốt đẹp vô biên. Bởi thế, kinh còn gọi giới Bồ tát là giới Vô tận tạng, nghĩa là trong giới có hàm chứa các công đức rất lớn lao, không cùng tận, các giới khác không thể sánh kịp. Giới Bồ tát giúp người qua khỏi bến mê, vượt ra ngoài sanh tử. Từ đời này đến đời khác, giới thường hỗ trợ người tu hành, theo người tu hành cho đến ngày thành Phật. Người thọ giới Bồ tát tức là đã tham dự vào địa vị Phật đà.
Vậy , các Phật tử hãy nỗ lực tinh tấn hành trì, cẩn thận chớ buông lung !
(Câu chót, Giới sư nói 3 lần để Giới tử đáp 3 lần) Giới tử đồng thanh:
– Y giáo phụng hành !
Giáo thọ dạy tiếp:
– Các Giới tử đã nguyện y giáo phụng hành, hãy đứng
dậy lễ tạ Tam bảo.
Dẫn thỉnh xướng:
– Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá,
hiện, vị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền thánh tăng, thường trú Tam bảo, tam bái.
Hồi hướng.