Dự án nền tảng cộng đồng Đạo Thiên Tâm

Dự án nền tảng cộng đồng Đạo Thiên Tâm là một thay đổi lớn, được www.daothientam.org tự nghiên cứu xây dựng, dự án sẽ ra mắt và hoạt động trong thời gian tới. Quý chư vị ủng hộ dự án xin gửi email liên hệ với chúng tôi.