Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn

Nam Mô Đi-t Đi bi Cu kh Cu nn Linh cng Quan-Thế-Âm B-Tát (3 ln)        Ma ha tát

Nam mô cu kh cu nn Quan Thế Âm b tát

  

Bá thiên vc Pht, Hng hà sa s Pht, vô lượng công đc Pht, Pht cáo [o] A-Nan ngôn, Th kinh đi-thánh, Năng cu ngc tù, Năng cu trng bnh, Năng cu tam tai bá nn kh . Nhược nhơn tng đc nht thiên biến, Nht thân ly kh nn,tng đc nht vn biến, Hip gia ly kh nn, Nam Mô Pht Lc oai, Nam Mô Pht lc h , S nhơn vô ác tâm, Lnh nhơn thân đc đ , Hi quang B-tát, Hi thin B-tát, A nu đi thiên-vương, Chánh-đin B-Tát , Ma kheo ma kheo. Thanh tnh Tỳ-kheo, Quán s đc tán, Tùng s đưu, Chư Đi B-Tát, Ng-bá A-La Hán, Cu-đ đ-t :  (Họ tên tuổi …, ……………. , ….)

Nht thân ly kh nn t ngôn quan thế âm anh lc , bt tu ch cn đc thiên vn biến tai nn t nhiên đc gii thoát tín th phng hành tc thuyết chơn ngôn viết kim b , kim b đ, đà la ni đ,  ni ha la đế, b đ tát bà ha, bch y đai bi, ngu n tâm đà la ni, kh th đi bi, ba la yết đế, tùng văn tư tu, nhp tam ma đa, trn hi triu âm, ng nhơn gian thế tùy hu hy cu tt h như ý.

Nam mô Bn Sư Thích ca Mâu ni Văn pht

Nam mô Bn sư A Di Đà Pht

Nam mô Bu Nguyt Trí Nghiêm Quan Âm Vương pht

Nam mô Đai Bi Quan Thế Âm B Tát

Bch Y Quan Thế Âm B Tát

Tin, hn , hàng ma n, n tâm , n thân , n đà la ni 

Duy nguyn t bi giáng lâm h nim (3 ln)