Kinh nhật tụng Đạo Thiên Tâm

Link tải về: kinh-nhat-tung-thien-tam-2022

Nếu không tải được, vào link Dropbox sau: https://www.dropbox.com/s/x19npm68c2cn1ko/KINH-NH%E1%BA%ACT-T%E1%BB%A4NG-THI%C3%8AN-T%C3%82M-2022.pdf?dl=0

Link Google: https://drive.google.com/file/d/1eiJxeVbWcANiuqi-jfGPkhksPmvshP6u/view?fbclid=IwAR3v5C81nf7kPWkmnX1IVbk9BD7G1liEfYsBgtKxko_nQnrUG41xIjj2OP8

_______________________________________________________________________________________

Bản cũ:  (file pdf): kinh-nhat-tung-dao-thien-tam-final

Video:
____________________________________________________________________________________________________________

 

The New Religion of The Century

KINH NHẬT TỤNG

 Thiên Tâm Đạo

Tâm Bình Đẳng Hướng Thượng

 

 

 

 

 

Đạo của Thế Kỷ cho toàn thế giới

Đạo Trời Pháp Phật

Thiên Long Sơn – Milpitas, CA. USA (2017)

Email: [email protected][email protected]

Text/Zalo/Viber:Tel: (408) 833-5399

 

Kinh Thiên Tâm Đạo hành trì bất cứ lúc nào giờ nào khi tiện lợi, chỉ trong một giờ mà được rất nhiều công đức rất lớn bao gồm

 1. Kinh Địa Mẫu thu gọn
 2. Công Phu Khuya (Thần Chú Lăng Nghiêm)
 3. Nghi Lễ Sám Hối 36 Lạy, trong đó có 6 lạy đại diện lạy cho tất cả các cỏi trời, người và ông bà tổ tiên

Cuốn kinh này đã được thỉnh ý ân trên duyệt qua

nên ngồi thiền 15 tới 30 phút trước khi đọc kinh

 

NGHI THỨC HẰNG NGÀY

(Thắp đèn đốt hương đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực,chủ lễ mật niệm).

Mỗi lần đọc kinh hoăc sáng trước khi bước xuống giường

Tùng triêu dần đán trực chi mộ

Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ

Nhược ư túc hạ tán kỳ hình

Nguyện như tức thời sanh tịnh độ

Án dật đế luật ni tá ha

37

1

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI Án lam xoa ha.

(3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám.

(3 lần)

—oOo—

(Quỳ ngay thẳng,cầm 3 cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm bài Cúng Hương).

Cúng Hương

Nguyện dâng hương mầu nầy

Cúng dường tất cả Phật

Tôn Pháp, chư Bồ Tát

Thinh Văn và Duyên Giác

Cùng các bậc Thánh Hiền

Duyên khởi đài sáng chói

Khắp xông mười phương cõi

Tỏa ngát các chúng sanh

Đều phát tâm Bồ Đề

Xa lìa các vọng nghiệp

Trọn nên Đạo Vô Thượng.

38

2

Nam Mô Hương Cúng Dường

Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Nam mô Thượng Hoàng chứng minh.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Nam mô Phật Mẫu chứng minh.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

—o0o—

CẦU NGUYỆN

Nam mô Di Lạc

Vương Phú Quí Phật

(3 lần)

Đệ tử chúng con nguyện:

Nhất nguyện: cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Di Lạc Phật Vương Phù Hộ phổ độ chúng sanh.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Nhị nguyện: Cầu Cửu Huyền Thất Tổ được tịnh độ siêu thăng.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Tam nguyện: cầu Phụ Mẫu tại đường Răng

 

Long Phước Thọ.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Tứ nguyện: cầu Vạn Dân Bá Tánh, An Cư Lạc Nghiệp, Thế Giới Quốc Thái Dân An.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Ngũ nguyện: cầu Phật Tổ, Phật Thầy, 5 Mẹ Ngũ Hành, ông vua bà chúa, trăm quan cựu thần, chư vị Thánh Thần, Sơn Thần, Thổ Thần, Thổ Địa, năm non bảy núi, 12 phương, cảm ứng chứng minh.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Đệ tử chúng con nguyện: thập phương thường trú Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ chúng con, bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng pháp giới chúng sanh, một thời đồng chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

(Đây là lời chính Đức Phật Di Lạc truyền dạy trong lúc thiền định tháng

12 năm 2016)

—o0o—

KHEN NGỢI CHA MẸ

Đấng thiêng liêng vô thượng Cha mẹ của trời người

Không gian cùng Thủy, Thổ

Cai quản mọi muôn loài

Giọt nước trong con uống

Là giọt lệ Mẹ ban

Không khắc giây ngưng nghĩ Để con được bình an.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Nam mô sáu chữ Di Đà,

Tâm con phát nguyện vạn Tâm với Thiên Đình

(1 tiếng chuông, đại chúng đồng tụng)

—o0o—

 

ĐẢNH LỄ

Tất cả đứng dạy lạy

 • Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.
  • tiếng chuông, lạy 1 lạy)
 • Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thượng Hoàng, Nam mô Hoàng Mẫu, Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.
  • tiếng chuông, lạy 1 lạy)
 • Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
  • tiếng chuông, lạy 1 lạy)

—o0o—

 

KINH SÁM ĐỊA MẪU

 1. Phủ Hớn Trung nơi huyện Thành Cố,
 2. Tỉnh Thiểm Tây Miếu Cổ ứng linh;
 3. Thượng tầng tỏa ánh quang minh,
 4. Chim Loan, Mẫu ngự truyền kinh răn đời.
 5. Kim ngôn Mẹ đây lời mạch huyết,
 6. Đức Từ Tôn tha thiết khuyên con;
 7. Hiếu Trung giữ vẹn cho tròn,
 8. Mẹ hiền bố điển bảo toàn chúng sanh.
 9. Tam Nhựt Mậu tâm thành kỉnh Mẫu,
 10. Tấm lòng son vọng thấu Diêu Cung;
 11. Gia gia sum họp trùng phùng,
 12. Dân an quốc thới hưởng chung thanh bình.
 13. Mùa màng được tươi xinh sung túc,
 14. Mẹ độ con từng phút từng giây;
 15. Núi sông Vũ Trụ đó đây,
 16. Chính do Hoàng Mẫu dựng gầy tạo nên.
 17. Linh Điển Mẹ dưới trên phân rõ,
 18. Tâm Chơn Kinh, Mẹ tỏ lời châu;
 19. Hoằng khai Đại Đạo nhiệm mầu,
 20. Hóa sanh bốn biển năm châu tươi nhuần.
 21. Phật Mẫu ngự thượng tầng độ thế,
 22. Điển Chơn Linh phước huệ rải ban.
 23. Tâm Kinh Mẫu dạy rõ ràng,
 24. Con lành hiếu thảo Đàn Tràng cung nghinh.
 25. Phước Lộc Thọ hiển vinh do Mẫu,
 26. Trọn đủ thời Kỵ Mậu hằng niên;
 27. Dân an nước thạnh nhà yên,
 28. Lời châu Mẫu dạy gắng chuyên tu trì.
 29. Thơ ngâm diệu Huyền Vi cơ bút,
 30. Mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh;
 31. Xưa Vua Bàn Cổ phong danh,
 32. Diêu Trì Phật Mẫu hóa sanh muôn loài.
 33. Chơn Linh Mẫu xét soi vũ trụ,
 34. Điển âm dương kết tựu anh nhi;
 35. Thượng tầng Mẫu ngự phương phi,
 36. Phân ra Thiên Địa trị vì chúng sinh.
 37. Địa Mẫu truyền Chơn Kinh tâm huyết,
 38. Khí âm dương hội hiệp cùng nhau;
 39. Mưa hòa gió thuận tươi màu,
 40. Hóa sanh nhơn loại ngạt ngào chơn thân.
 41. Vậy ai mới bước lần đường Đạo,
 42. Phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh;
 43. Lời châu Mẹ dạy huyền linh,
 44. Hoàng Thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn.
 45. Cầu Lịnh Mẹ bảo toàn sanh chúng,
 46. Độ nhơn sanh giữ đúng hạnh Tiên;
 47. Từ đây Thiên Địa phân riêng,
 48. Âm dương chơn khí linh nguyên chẳng rời.
 49. Nhựt Nguyệt Tinh phương trời sáng tỏa,
 50. Máy Huyền Vi hiện rõ thần thông;
 51. Mẹ phân Nam Bắc Tây Đông,
 52. Bốn phương tám hướng bao vòng càn khôn.
 53. Điển Thiên, Mẹ bảo tồn vĩnh cửu,
 54. Chốn trung ương Mẹ thủ địa châu;
 55. Linh quang chiếu sáng nhiệm mầu,
 56. Thiên Tiên bảo dưỡng gồm thâu nhơn lành.
 57. Phu quân Mẫu trường sanh bất lão,
 58. Tài cao minh sáng tạo Huyền Vi;
 59. Thiên Lung, Địa Á diệu kỳ,
 60. Tri âm phối hợp, phục quy Diêu Đài.
 61. Thiên địa lập âm lai dương khứ,
 62. Khí thần giao gìn giữ Điển Linh;
 63. Đất Trời do Tạo Hóa sinh,
 64. Pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên.
 65. Chính Mẹ tạo tôi hiền Chúa Thánh,
 66. Phủ Điển Linh chơn tánh tâm thanh;
 67. Chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh,
 68. Thiên Can thường chuyển vận hành Địa Chi.
 69. Thần với khí tựu thì Thai Thánh,
 70. Mẹ cưu mang canh cánh thập niên;
 71. Tình thâm Mẫu Tử thiêng liêng,
 72. Mười niên trường chuyển dụng Thánh Thai Nhi.
 73. Minh quân xuất thế trần ai,
 74. Sáu vì Thiên Tử phi tài huyền quang.
 75. Mẹ phán Vua Thiên Hoàng con trưởng,
 76. Đến Địa Hoàng, Mẹ thưởng thứ hai;
 77. Nhơn Hoàng tam đệ thiên tài,
 78. Còn ba vị nữa phân rày sau đây.
 79. Vua Phục Hy, Ngài hay biến hóa,
 80. Bát Quái phân phát họa hiển linh;
 81. Chỉ rành tám hướng thinh thinh,
 82. Âm Dương Vũ Trụ quang minh phân bày.
 83. Vua Thần Nông phi tài ngũ cốc,
 84. Sắc lịnh gieo châu ngọc khắp nơi;
 85. Đó là hạt giống của Trời,
 86. Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang.
 87. Vua Hiên Viên tạo ban y phục,
 88. Đem ấm no hạnh phúc vạn dân;
 89. Lưu truyền cơm áo chốn trần,
 90. Để cho người thế tấm thân thanh nhàn.
 91. Vũ Trụ do Mẫu Hoàng xuất phát,
 92. Mẫu tạo ra Bồ Tát, Thần, Tiên;
 93. Thượng từng bao phủ điển Thiên,
 94. Chẳng rời xa khỏi Mẫu Hiền dưỡng sanh.
 95. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc,
 96. Khắp bốn mùa tám tiết trở xoay;
 97. Gió ngàn tỏa lượn tầng mây,
 98. Hóa sanh nhơn loại cỏ cây thú cầm.
 99. Có ngũ nhạc bổng trầm ngân trổi,
 100. Khắp muôn nước Từ Mẫu dưỡng sanh;
 101. Các đời Vương Đế đại danh,
 102. Từ trong thân Mẫu trưởng thành mà ra.
 103. Danh lam có năm tòa thắng cảnh,
 104. Chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi;
 105. Có cây cổ thụ sống đời,
 106. Sắc dân trăm họ do nơi Mẫu thành.
 107. Năm giống lúa tươi xanh vun dưỡng,
 108. Sáu thứ gạo dành thưởng nhơn sinh;
 109. Nhân dân no ấm hiển vinh,
 110. Sống nhờ điển Mẹ, huyền linh phủ đầy.
 111. Khi lìa thế gởi thây thân Mẫu,
 112. Sự hóa sanh dời đổi vô thường;
 113. Thân Mẹ là chổ tựa nương,
 114. Từ Tôn Địa Mẫu nguồn thương ngập tràn.
 115. Nào châu quận thôn làng tỉnh huyện,
 116. Kìa lâu đài, cung điện nguy nga;
 117. Am, chùa, quán, xá lập ra,
 118. Hiền Thần, Tiên, Thánh, Mẹ đà thưởng phân.
 119. Chư Phật đắc Kim Thân do Mẫu,
 120. Cả trân châu ngọc bửu đó đây;
 121. Thiếu chi kẻ ước việc này,
 122. Lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành.
 123. Loại kim khí bạc vàng quý báu,
 124. Tất cả do Mẫu tạo xuất ra;
 125. Vương hầu vạn quốc gia gia,
 126. Cũng do Lịnh Mẹ ban ra tôn sùng.
 127. Người chốn thế hiếu trung hưởng phước,
 128. Bao Huyền Linh sau trước Mẹ ban;
 129. Dân an, quốc thới thanh nhàn,
 130. Đế Vương cung kỉnh Mẫu Hoàng Từ Tôn.
 131. Trong vũ trụ tuần hoàn Tạo Hóa,
 132. Do Mẫu sanh ra quả Địa Cầu;
 133.  Biến sanh sáu ngả luân hồi,
 134. Biết bao sản vật hoa màu tốt xinh.
 135. Kẻ thế đâu rõ tình thâm Mẫu,
 136. Dầu Hoàng Thiên khó nổi sánh hơn;
 137. Trên Trời mưa đổ từng cơn,
 138. Dưới đất Mẹ hóa Huyền Chơn phép mầu.
 139. Dòng mưa tuôn ngọt ngào Cam Lộ,
 140. Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh;
 141. Cỏ cây tươi tốt hương thanh,
 142. Địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu.
 143. Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết,
 144. Bao tinh vi sương tuyết giá băng;
 145. Đài mây gom tựu phủ giăng,
 146. Gặp luồng Quang Điển biến tan mây liền.
 147. Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp,
 148. Cù Rồng kia trốn nấp ngàn sông;
 149. Lãnh phần vận chuyển gió giông,
 150. . Mẹ truyền hoán võ hô phong ứng hầu.
 151. Cù Rồng ở xứ nào chẳng có,
 152. Ẩn biển sâu làm gió chuyển mây;
 153. Đều do lịnh Mẹ phán bày,
 154. Ơn Trên chiếu triệu dám rày cãi đâu.
 155. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất,
 156. Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai;
 157. Nhọc nhằn nào quản đắng cay,
 158. Điển quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh.
 159. Chốn dương trần con lành tọa hưởng,
 160. Bao nhiệm mầu Mẹ thưởng hồng ân;
 161. Tất cả do Lịnh Mẫu phân,
 162. Công dầy chẳng thấy người trần ghi tâm.
 163. Mẹ thương con dạ thầm đau thắt,
 164. Chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ đâu;
 165. Điển quang nếu Mẹ rút thâu,
 166. Càn Khôn, Vũ Trụ, Địa Cầu tiêu tan.
 167. Khi Cá Ngao trở ngang vùng vẫy,
 168. Thiên Địa đành chịu phải rả đôi;
 169. Dương trần như thể bèo trôi,
 170. Cảnh Trời trống rỗng thảm sầu nạn tai.
 171. Ngoại càn khôn Như Lai tạm ẩn,
 172. Chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tin;
 173. Từ Vua Chúa đến quân binh,
 174. Sẽ đều tận diệt nhơn sinh điêu tàn.
 175. Phương hướng đành tiêu tan tất cả,
 176. Như ở trong lò hỏa bị thiêu;
 177. Muôn loài vạn vật bao nhiêu,
 178. Phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu.
 179. Mẹ phán truyền lời châu cao quý,
 180. Ai sưu tầm diệu lý quang minh;
 181. Tâm thành khảo sát Chơn Kinh,
 182. Thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành.
 183. Từ Tôn chiếu điển lành ban phước,
 184. Sắc Lịnh phê người được hiển vinh;
 185. Phi tài huyền diệu cao minh,
 186. Mẫu Từ giáng bút Ngọc Linh chi truyền.
 187. Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt,
 188. Chơn khí như ánh đuốc thiên nhiên;
 189. Mẫu cho phản bổn hườn nguyên,
 190. Chơn thần đúng ngoạt xuất liền chẳng sai.
 191. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh,
 192. Gắng tâm tu hưởng cảnh Thượng Đài;
 193. Khai tâm trung chuyển đạo ngay,
 194. Lý chơn thông hiểu chớ rày bỏ qua.
 195. Cần quán tưởng sâu xa Kinh Mẫu,
 196. Chớ khoe tài nông nổi mà chi;
 197. Chơn Kinh lịnh Mẹ khá ghi,
 198. Quần thần, văn võ chẳng khi lời vàng.
 199. Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cao cả,
 200. Ân đức dày vong ngả đành sao;
 201. Tao nhân mặc khách anh hào,
 202. Nông, thương, công, sĩ, nỡ nào lảng ngơ.
 203. Không đền đáp tôn thờ cung kỉnh,
 204. Nỡ vô tâm chẳng kính Mẫu hiền;
 205. Thâm sâu nghĩa cả thiêng liêng,
 206. Đành lòng bội bạc chơn truyền lời châu.
 207. Chánh Pháp đạo nhiệm mầu ai rõ,
 208. Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi;
 209. Phụ ân Từ Mẫu Diêu Trì,
 210. Đọa đày muôn kiếp chẳng thì tái sanh.
 211. Muốn biết rõ tánh danh Phật Mẫu,
 212. Hãy lắng nghe lời Mẫu phân rành;
 213. Lão Bà Hỗn Độn hóa sanh,
 214. Thuở còn mù mịt trược thanh chưa tường.
 215. Thiên Địa chia âm dương chơn khí,
 216. Thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm;
 217. Tuổi thọ chín ngàn sáu trăm,
 218. Thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn.
 219. Muôn ngàn năm khuyên răn dạy dỗ,
 220. Ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ;
 221. Mẫu Hoàng từ giã con thơ,
 222. Hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay.
 223. Hư không ngự Mây Đài Thượng Cõi,
 224. Điển quang minh chiếu rọi khắp nơi;
 225. Huyền Vi biến hóa chuyển đời,
 226. Truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha.
 227. Chẳng thấy ai lệ sa nhớ Mẫu,
 228. Chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương;
 229. Ngự thuyền lướt sóng trùng dương,
 230. Nào ai để dạ vấn vương lòng sầu.
 231. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách,
 232. Lòng ước mong huyết mạch trùng phùng;
 233. Sớm về Điện Ngọc Diêu Cung,
 234. Con lành cố gắng hiếu trung tu hiền.
 235. Hội Tý Sửu khai Thiên tịch Địa,
 236. Vạn sự thành hiếu nghĩa vi tiên;
 237. Chơn Kinh Phật Mẫu diệu huyền,
 238. Hơn trăm tám chục câu khuyên răn đời.
 239. Mỗi câu mỗi ý lời Mẹ thuyết,
 240. Cũng từ nguồn mạch huyết chảy ra;
 241. Gồm bao lời ngọc thiết tha,
 242. Đúng ngày Thập Bát trần hồng giáng sinh.
 243. Mẹ phủ hết điển linh quảng đại,
 244. Tâm huyết thư để lại Chơn Kinh;
 245. Kim ngôn siêu thoát quang minh,
 246. Từ Tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn.
 247. Là con hiếu đàn tràng cung kỉnh,
 248. Mỗi hằng niên nguyện thỉnh Mẫu Từ;
 249. Đúng ngày Thập Bát Trăng Mười,
 250. Gia gia tụng niệm người người trì kinh.
 251. Lập Đại lễ hoa xinh, trà, quả,
 252. Dâng hương, đăng tất cả khiết tinh;
 253. Cùng nhau hội hiệp trì kinh,
 254. Sớ Dâng Từ Mẫu chứng minh con lành.
 255. Công đức Mẫu vô hình khó tả,
 256. Dầu lâm sơn biển cả khó hơn;
 257. Ai mà đáp nghĩa đền ơn,
 258. Phải sùng Am Tự, họa sơn tượng hình.
 259. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng,
 260. Tạo lập thành tâm tưởng bái tôn;
 261. Diêu Trì Phật. Mẹ linh hồn,
 262. Hiếu từ làm đặng y ngôn kim truyền.
 263. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo,
 264. Gắng sức xây tái tạo mau đi;
 265. Tùy gia phương tiện hữu vi,
 266. Chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào.
 267. Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo,
 268. Sẽ ghi con tên thảo danh đề;
 269. Thẻ ngọc Mẹ chuyển bút phê,
 270. Tâm phàm phủi sạch trở về Diêu Cung.
 271. Bởi vì con tận trung tận hiếu,
 272. Đắc quả cao cửu khiếu khai minh;
 273. Con hiền thọ hưởng trường sinh,
 274. Nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành.
 275. Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở,
 276. Chánh quả thành dứt nợ trần ai;
 277. Ban cho Cửu Phẩm Liên Đài,
 278. Trung Ương Thượng Quốc về ngay Đền Vàng.
 279. Thành Đại La nghiêm trang quý báu,
 280. Phu phụ đồng Đắc Đạo Kim Thân;
 281. Mẹ ban thọ hưởng hồng ân,
 282. Lưu danh Bửu Điện muôn phần vẻ vang.
 283. Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng bảo dưỡng,
 284. Trải hết tâm vô lượng vô biên;
 285. Ngự nơi cõi Thượng thiêng liêng,
 286. Độ cho quốc thới dân yên thanh bình.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

 1. Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng,
 2. Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh;
 3. Ban ra lời ngọc Chơn Kinh,
 4. Khảo sát địa lý khai minh địa cầu.
 5. Thuở hỗn độn một bầu không khí,
 6. Còn mịt mù vô thủy biết đâu;
 7. Phật Địa Mẫu ngự đã lâu,
 8. Phật ra thiên địa hoàn cầu chuyển xoay.
 9. Mẹ đứng ra làm Thầy trước nhất,
 10. Đạo hoằng khai lời thật huyền linh;
 11. Phổ thông truyền bá Chơn Kinh,
 12. Phán bày phong tục nhân sinh sáng ngời.
 13. Chốn phàm trần đến đời Nguơn Hạ,
 14. Mẹ giáng cơ bút tả Chơn Kinh;
 15. Ai truyền ấn tống phổ in,
 16. Mẫu Hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường.
 17. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn,
 18. Giúp chúng sanh ngộ nhận Đạo Chơn;
 19. Dựng đời thạnh trị Thượng Nguơn,
 20. Hết lòng chỉ giáo linh nhơn tỏ tường.
 21. Khắp thế giới thập phương cung kỉnh,
 22. Ráng niệm trì nguyện thỉnh lời châu;
 23. Đắc thành sở nguyện mong cầu,
 24. Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm.
 25. Xét ra khắp cả hoàn cầu,
 26. Đều do Lịnh Mẹ pháp mầu chuyển ra.
 27. Mẹ thương con vị tha tất cả,
 28. Nào thấy ai để dạ xót thương;
 29. Đắng cay khó nhọc ai tường,
 30. Rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao.
 31. Phán truyền bày tỏ nhiều lời,
 32. Hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh.
 33. Phật Mẫu cố phân rành tất cả,
 34. Bảy mươi hai vị đã lãnh phần;
 35. Đương kinh hành sự xa gần,
 36. Vị nào cũng có Thánh Thần họp chung.
 37. Duy mình Mẫu chẳng cùng ai cả,
 38. Khắp ở trong Thiên Hạ xứ nào;
 39. Lập Chùa tạo Miễu, Đền cao,
 40. Phụng thờ Thần Thánh ra vào cung nghinh.
 41. Còn Mẫu đây riêng mình ai nhớ,
 42. Đến tánh danh cũng chớ tường tri;
 43. Cõi trần chẳng có chi chi,
 44. Một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không.
 45. Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ,
 46. Chỉ cho đời cải tạo ăn năn;
 47. Chẳng luận cao thấp ngang bằng,
 48. Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh.
 49. Chín tuổi biết cung nghinh đọc tụng,
 50. Điển huyền vi hữu dụng Mẹ ban;
 51. Cốt nhục xa cách lạc đàng,
 52. Mẹ cho tái hợp bình an sum vầy.
 53. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt,
 54. Dầu chia ly cũng hiệp cùng nhau;
 55. Không phân hai bậc thấp cao,
 56. Ai ai cũng được truyền trao kinh này.
 57. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc,
 58. Phổ biến kinh để nhắc nhở lòng;
 59. Thập phương bá tánh rõ thông,
 60. Nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn.
 61. Bao nguy khốn dập dồn đau xiết,
 62. Nạn Thiên tai, Thủy kiệt, Sơn băng;
 63. Chúng sanh ngã gục nhào lăn,
 64. Lâm vòng đại nạn thoát chăng được nào.
 65. Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật,
 66. Sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê;
 67. Khắp trong tất cả thành quê,
 68. Thảy đều thọ nạn ê chề khổ thân.
 69. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết,
 70. Thổ sản này ngã chết chẳng còn;
 71. Đói lòng quằn quại các con,
 72. Vậy khuyên ráng nhớ lời son Mẫu Từ.
 73. Mẹ khuyên con Tâm Thư lời cuối,
 74. Gắng tâm tu thông suốt lý kinh;
 75. Truyền trao giải nghĩa phổ in,
 76. Cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời.
 77. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ,
 78. Nội trong năm phổ độ đầu tiên;
 79. Mưa hòa gió thuận khắp miền,
 80. Mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai.
 81. Còn như đáo lệ ngày Kỵ Mậu,
 82. Lập Đàn Tràng bái Mẫu trì kinh;
 83. Dâng đèn sáp thiệt quang minh,
 84. Từ Tôn phủ điển nhơn sinh phúc dầy.
 85. Mỗi trăng có ba ngày Mậu Kỵ,
 86. Hãy thành tâm bền chí cúng dường;
 87. Kỉnh Đàn, Đăng, Thủy, Hoa, Hương,
 88. Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo.
 89. Việc cúng kiến phải cho tinh khiết,
 90. Cố gắng tu tha thiết cần chuyên;
 91. Lo tròn phận sự hằng niên,
 92. Ba mươi sáu nhựt kiền thiền trì kinh.
 93. Sắm lễ vật cung nghinh Từ Mẫu,
 94. Trong các ngày Kỵ Mậu lập đàn;
 95. Gồm có sáu ngọn đăng quang,
 96. Quả hoa tươi thắm, hương phần năm cây.
 97. Sáu chung nước lọc đầy đủ lễ,
 98. Cùng chung nhau họp để kỉnh đàn;
 99. Thuyết kinh giải lý rõ ràng,
 100. Mỗi người đều định tâm an thọ trì.
 101. Ai xứ nào làm y lời dạy,
 102. Định tinh thần tụng bảy biến kinh;
 103. Tiêu bao nghiệp chướng tội mình,
 104. Hưởng đời Nguơn Thượng Huyền Linh sanh tồn.
 105. Ai cố gắng sớm hôm trì tụng,
 106. Thêm hai thời chuyển dụng tâm thành;
 107. Mẹ ban Huyền Diệu Điển Thanh,
 108. Tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia.
 109. Đức Từ Tôn truyền ra cho biết,
 110. Các con cần tha thiết ghi lòng;
 111. Nơi nào kỉnh Mẹ sớm mong,
 112. Trì Kinh Địa Mẫu phước thừa bình an.
 113. Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó,
 114. Được trúng mùa mưa gió thuận hòa;
 115. Ai tùng phổ biến gia gia,
 116. Tuyên truyền Kinh Mẫu đứng ra giải bày.
 117. Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý,
 118. Mẫu sẽ sai các vị Thiên Thần;
 119. Gia Thần ủng hộ ân cần,
 120. Đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm.
 121. Được phúc lành tháng năm no ấm,
 122. Trên Thiên Đình ghi chấm phước ban;
 123. Nội gia kẻ đó thanh nhàn,
 124. Được mùa thạnh phát vinh quang muôn phần.
 125. Thanh Long, Bạch Hổ Thần cũng giáng,
 126. Phò tá người xứng đáng con lành;
 127. Từ Tôn cho biết rõ rành,
 128. Trăng mười thập bát giáng sanh trần miền.
 129. Đến giờ ngọ tâm thiền kỉnh Mẫu,
 130. Chẳng có nên dời đổi thời gian;
 131. Sửu, mùi, thìn, tuất không an,
 132. Đúng giờ nhứt định lập Đàn trì kinh.
 133. Cầu Lịnh Mẹ thương tình cứu khổ,
 134. Phủ điển linh phổ độ chúng sanh;
 135. Các con tựu họp tâm thành,
 136. Được ban mầu nhiệm phúc lành khắp nơi.
 137. Mẹ hiển giáng xuống đời tri chứng,
 138. Phương hướng nào bền vững chí tâm;
 139. Thường hành kinh Mẫu diệu thâm,
 140. Ngày đêm thành kỉnh tháng năm thanh nhàn.
 141. Chơn Kinh của Đức Mẫu Hoàng,
 142. Gồm bao Diệu Lý lời vàng ngọc châu.
 143. Kinh Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý,
 144. Gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên;
 145. Hằng ngày ròng rã khẩn nguyền,
 146. Được nhiều công đức tội liền tiêu tan.
 147. Điển Huyền Linh xa gần chiếu tỏa,
 148. Phóng hào quang khắp cả Bầu Trời;
 149. Thưởng người hiểu rõ từng lời,
 150. Tâm tư kẻ đó sáng ngời Minh Châu.
 151. Ai thông đạt từng câu nghiệm kỹ,
 152. Đã tri tường nghĩa lý Diệu Kinh;
 153. Có thể gội sạch tội mình,
 154. Bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan.
 155. Lòng Mẫu Từ nghĩ suy đau xiết,
 156. Muốn hưu hủy đại kiếp phong ba;
 157. Nạn Thủy Hỏa sắp xảy ra,
 158. Thương cho sanh chúng phải sa cảnh sầu.
 159. Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại,
 160. Tuân theo lời Mẫu dạy trong kinh;
 161. Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh,
 162. Vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều.
 163. Mẹ tính mãi bao điều phương kế,
 164. Chẳng đành lòng bỏ phế lảng ngơ;
 165. Tình thương vô bến vô bờ,
 166. Làm sao cứu được con thơ trở về.
 167. Mẹ dùng chước mầu phê Sắc Lịnh,
 168. Phán nhân rằng chỉ định thế này;
 169. Truyền Thần Thiện Ác đến đây,
 170. Chia làm hai phái lướt mây xuống trần.
 171. Người hung dữ Ác Thần dẫn dắt,
 172. Nhập cùng chung kẻ bất lương tâm;
 173. Độc ác, tàn nhẫn, đa dâm,
 174. Chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi.
 175. Bậc hiền lương phương phi quân tử,
 176. Thiện Thần gom lại giữ một nơi;
 177. Đưa vào Chánh Giác kịp thời,
 178. Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan.
 179. Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc,
 180. Mẫu sẽ vảy ra một cái chài;
 181. Dầu cho thiện, ác phân hai,
 182. Tóm thâu tất cả một chài nhốt chung.
 183. Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo,
 184. Người tu hành học đạo kinh tâm;
 185. Chừng đó mới thấy diệu thâm,
 186. Mẫu Từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành.
 187. Được sống sót nhàn thanh đủ trí,
 188. Biết tường phân chánh lý đường tà;
 189. Thiện gần ác lại tránh xa,
 190. Từ đó các đạo mở ra khai hoằng.
 191. Đồng xui lòng ăn năn qui tựu,
 192. Chánh Đạo, Mẫu hội đủ đem về;
 193. Chẳng còn chia rẽ khen chê,
 194. Phân ra nhiều mối dễ bề tường phân.
 195. Hình tướng chài phép thần mầu nhiệm,
 196. Mẫu tả ra những điểm rất cần;
 197. Nhị Thập Bát Tú phân thân,
 198. Phủ vây chánh Bắc giáp gần chánh Nam.
 199. Còn phương hướng Tây Nam Tây Bắc,
 200. Các vị Thần giáp mặc lông bào;
 201. Gồm sáu mươi vị tài cao,
 202. Mẫu Từ phán lịnh truyền trao lời vàng.
 203. Tuân lời dạy Thiên Can mười vị,
 204. Thập Nhị Thần định chỉ Địa Chi;
 205. Tất cả Tinh Tú các Vì,
 206. Ủng hộ Hoàng Đế Thái Vi hoàn toàn.
 207. Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng điều khiển,
 208. Thần Lôi Công Lôi Điển tám phương;
 209. Phân thân trấn thủ phi thường,
 210. Sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm.
 211. Hiện nguyên hình tay cầm binh khí,
 212. Đứng dàn ra trực chỉ đó đây;
 213. Khắp trong thiên hạ đủ đầy,
 214. Trận đồ của Mẫu lập xây hạ miền.
 215. Cõi trời Nam từ niên Đinh Hợi,
 216. Đến niên Thân, Dậu mới thiệt rồi;
 217. Biết bao huyền bí nhiệm mầu,
 218. Tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha.
 219. Mẫu Từ bủa Thiên La Địa Võng,
 220. Sức đại hùng vang động kinh hồn;
 221. Làm cho Thiên ám Địa hôn,
 222. Thần sầu Quỉ khóc vong tồn thảm thương.
 223. Còn Tứ Đại Thiên Vương tiếp Lịnh,
 224. Bốn cửa trận Mẫu định trấn an;
 225. Tám vị Thần Lực Kim Cang,
 226. Xông vào trận hóa Pháp Đàn thần thông.
 227. Làm trời đất hư không nghiêng ngã,
 228. Nhựt, nguyệt, tinh châu hỏa đảo xoay;
 229. Cũng như chong chóng lăn quay,
 230. Thế rồi lặn mất không ngày hiện ra.
 231. Mẫu thâu lại yêu tà lăng mị,
 232. Kẻ bất lương phải bị luật hình;
 233. Hô phong hoán võ lôi đình,
 234. Làm cho sóng nổ nước minh mông tràn.
 235. Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ,
 236. Trận cuồng phong bão tố khắp vùng;
 237. Mẫu thâu xong ngày đó bình an;
 238. Nước rút sóng lặng gió tan,
 239. Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần.
 240. Chỉ còn người hiền lương sống sót,
 241. Kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng;
 242. Thế là Mẫu dụng Huyền Công,
 243. Diệu pháp hóa biến Thần Thông lẹ làng.
 244. Kinh đô có sen vàng đua nở,
 245. Bốn phía vòng khắp ở thị thành;
 246. Các con hiếu thảo hiền lành,
 247. Đến chừng khi đó Mẫu dành hồng ân.
 248. Được đổi xác Kim Thân bất hoại,
 249. Chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên;
 250. Chứng đặng Đại La Tiên Thiên,
 251. Bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công.
 252. Hội Bàn Đào thưởng đồng tất cả,
 253. Các con nào đắc quả dự vào;
 254. Thế rồi vĩnh viễn về sau,
 255. Chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền.
 256. Chúng con được miên miên bất tử,
 257. Khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn;
 258. Giống cảnh Diêu Điện Mẫu Hoàng,
 259. Luôn hưởng lộc thọ phước an cửu trường.
 260. Phật Mẫu ngự trên Thượng Tầng cõi,
 261. Hoằng khai dương nhơn loại bảo toàn;
 262. Hết lòng quảng đại sắc son,
 263. Hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi.

 

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

Lễ Tam Bái

—o0o—

3674

KINH LĂNG NGHIÊM

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM 

HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

(3 lần, 1 tiếng chuông)

Tâm Chánh Định như như bất động

Phật Ba Thân nhân thế khó tin

Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên

Vô minh dứt sạch, chứng liền Pháp Thân.

Nay con nguyền chứng ngôi Chánh GIác

Độ chúng sanh như cát sông Hằng

Thân tâm này nát như trần (bụi) Hồng ân chư Phật, chút này báo ơn.

Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh

Đời năm trược con xin vào trước

Một chúng sanh quả Phật chưa thành

Con nguyền không chứng Vô Sanh Niết Bàn.

Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi

Giúp con dứt sạch sân, si, buồn, phiền

Để sớm được lên miền Thượng Giác

Ngồi Đạo Tràng bát ngát mời phương

Hư không có thể tiêu tan

Nguyện con kiên cố không hề lung lay.

(1 tiếng chuông)

 • Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật
 • Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
 • Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
 • Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
 • Nam Mô Phật ĐảnhThủ Lâm Nghiêm
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát

(1 tiếng chuông)

Lúc bấy giờ, từ nhục kế của Phật phóng ra hào quang trăm báo với hoa sen ngàn cánh. Trong mỗi hoa sen, có Hóa Phật ngồi, từ đảnh Hóa Phật phóng ra mười đạo hào quang trăm báu. Mỗi đạo hào quang hiện ra nhiều Thần Kim Cang Mật Tích, ông bưng núi, ông cầm xử vân vân, đứng khắp cõi hư không. Đại chúng trông thấy, vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở, và một lòng lắng nghe Phật nói thần chú.

(1 tiếng chuông)

—o0o—

 

ÐỆ NHỨT

Nam-Mô tát đát tha tô già đa da a ra ha đế tammiệu tam-bồ-đà-tỏa.

Tát đát tha Phật đà cu-tri sắc ni sam.

Nam-Mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ.

Nam-Mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đà cu-tri nẩm. Ta xá ra bà ca tăng-già nẩm.

Nam-Mô lô kê a-la-hán đa nẩm. Nam-Mô tô lô đa ba na nẩm.

Nam-Mô ta yết rị đà già di nẩm.

Nam-Mô lô kê tam-miệu già đa nẩm. Tam miệu già ba ra để ba đa na nẩm.

Nam-Mô đề bà ly sắt nỏa.

Nam-Mô tất đà da tỳ địa da đà ra ly sắt nỏa.

Xá ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nẩm.

Nam-Mô bạt ra ha ma ni.

Nam-Mô nhơn đà ra da.

Nam-Mô bà già bà đế, lô đà ra da. Ô ma bát đế, ta hê dạ da.

Nam-Mô bà già bà đế.

Na ra dả noa da. Bàn-giá ma-ha tam mộ đà ra.

Nam-Mô tất yết rị đa da.

Nam-Mô bà già bà đế, ma ha ca ra da. Ðịa rị bác lặc na già ra. Tỳ đà ra ba noa ca ra da. A địa mục đế. Thi ma xá na nê bà tất nê. Ma đát rị già noa.

Nam-Mô tất yết rị đa da.

Nam-Mô bà già bà đế. Ða tha già đa cu ra da.

Nam-Mô bát đầu ma cu na da.

Nam-Mô bạt xà ra cu ra da.

Nam-Mô ma ni cu ra da.

Nam-Mô già xà cu ra gia.

Nam-Mô bà già bà đế, đế rị trà du ra tây na, ba ra ha ra noa ra xà dà, đa tha già đa da.

Nam-Mô bà già bà đế.

Nam-Mô a di đa bà da, đa tha dà đa da, a ra ha đế, tam-miệu tam bồ-đà da.

Nam-Mô bà già bà đế, a sô bệ da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam-bồ-đà da.

Nam-Mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô phệ trụ rị da, bát ra bà ra xà da, đa tha già đa da.

Nam-Mô bà già bà đế, tam bổ sư bí đa, tát lân nại ra lặc xà da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tammiệu tam-bồ-đà da.

Nam-Mô bà già bà đế, xá kê dã mẫu na duệ, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam-miệu tam-bồ-đà da. 78

Nam-Mô bà già bà đế, lặc đác na kê đô ra xà da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam-miệu tam-bồ-đà da, đế biều Nam-Mô tát yết rị đa, ế đàm bà giá bà đa, tát đác tha già đô sắc ni sam, tát đác đa bác đác lam.

Nam-Mô a bà ra thị đam, bác ra đế dương kỳ ra, tát ra bà bộ đa yết ra ha, ni yết ra ha yết ca ra ha ni, bạc ra bí địa da sất đà nể, a ca ra mật rị trụ, bát rị đát ra da nảnh yết rị, tát ra bà bàn đà na mục xoa ni, tát ra bà đột sắc tra đột tất phạp bát na nể phạt ra ni, giả đô ra thất đế nẫm, yết ra ha ta ha tát ra nhã xà, tỳ đa băng ta na yết rị, a sắc tra băng xá đế nẫm, na xoa sát đác ra nhã xà, ba ra tát đà na yết rị, a sắc tra nẫm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ đa băng tát na yết rị, tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà, hô lam đột tất phạp nan giá na xá ni, bí sa xá tất đác ra, a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a bát ra thị đa cu ra ma ha bác ra thiện trì, ma ha điệp đa, ma ha đế xà, ma ha thuế đa xà bà ra, ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nể, a rị da đa ra, tỳ rị cu tri,thệ bà tỳ xà da, bạc xà ra ma lễ để, tỳ xá lô đa, bột đằng dõng ca, bạt xà ra chế hắt na a giá, ma ra chế bà bác ra chất đa, bạc xà ra thiện trì, tỳ xá ra giá, phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa, tô ma lô ba, ma ha thuế đa, a rị da đa ra, ma ha bà ra, a bác ra, bạt xà ra thương yết ra chế bà, bạt xà ra cu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra hắc tát đa giá tỳ địa gia kiền giá na ma rị ca, khuất tô mẫu bà yết ra đá na, bệ lô giá na cu rị da, dạ ra thố sắc ni sam, tỳ chiết lam bà ma ni giá, bạt xà ra ca na ca ba ra bà, lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá, thuế đa giá ca ma ra sát xa thi ba ra bà, ế đế di đế, mẫu đà ra yết noa, ta bệ ra sám, quật phạm đô, ấn thố na mạ mạ tỏa.

—o0o—

ÐỆ NHỊ

Ô hồng, rị sắt yết noa, bác lặc xá tất đa, tát đát tha già đô sắc ni sam. Hổ hồng, đô lô ung chiêm bà na. Hổ hồng, đô lô ung tất đam bà na. Hổ hồng, đô lô ung ba ra sắc địa da tam bác xá noa yết ra. Hổ hồng, đô lô ung, tát bà dược xoa hắt ra sát ta, yết ra ha nhã xà, tỳ đằng băng tát na yết ra. Hổ hồng, đô lô ung, giả đô ra thi để nẫm, yết ra ha, ta ha tát ra nẫm, tỳ đằng băng tát na ra. Hổ hồng, đô lô ung, ra xoa, bà già phạm tát đát tha già đô sắc ni sam, ba ra điểm xà kiết rị, ma ha ta ha tát ra, bột thọ ta ha tát ra thất rị sa, cu tri ta ha tát nê đế lệ, a tệ đề thị bà rị đa, tra tra anh ca ma ha bạt xà lô đà ra, đế rị bồ bà na, man trà na, ô hồng, ta tất đế bạc bà đô, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

—o0o—

 

ÐỆ TAM

Ra xà bà dạ, chủ ra bạt dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca bà dạ, tỳ xa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà ra chước yết ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá nể bà dạ, a ca ra mật rị trụ bà dạ, đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, lặc xà đàng trà bà dạ, na già bà dạ, tỳ điều đát bà dạ, tô ba ra noa bà dạ, dược xoa yết ra ha, ra xoa tư yết ra ha, tất rị đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu-bàn trà yết ra ha, bổ đơn na yết ra ha, ca tra bổ đơn na yết ra ha, tất kiền độ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, ô đàn ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, hê rị bà đế yết ra ha, xã đa ha rị nẩm, yết bà ha rị nẩm, lô địa ra ha rị nẩm, mang ta ha rị nẩm, mê đà ha rị nẩm, ma xà ha rị nẩm, xà đa ha rị nữ, thị tỷ đa ha rị nẩm, tỳ đa ha rị nẩm, bà đa ha rị nẩm, a du giá ha rị nữ, chất đa ha rị nữ, đế sam tát bệ sam, tát bà yết ra ha nẩm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, trà diễn ni hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha bát du bác đát dạ, lô đà ra hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na ra dạ noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, đát đỏa già lô trà tây hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma-ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ca ba rị ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, xà dạ yết ra, ma độ yết ra tát bà ra tha ta đạt na hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, giả đốt ra bà kỳ nể hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ rị dương hất rị tri, nan đà kê sa ra dà noa bác đế, sách hê dạ hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na yết na xa ra bà noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, a-la-hán hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ đa ra già hất rị đởm, tỷ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, bạt xà ra ba nể, cu hê dạ, cu hê dạ, ca địa bát đế hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ra thoa vỏng, bà dà phạm, ấn thố na mạ mạ tỏa.

—o0o—

ÐỆ TỨ

Bà già phạm, tát đát đa bác đá ra, Nam-Mô tý đô đế, a tất đa na ra lặc ca, ba ra bà tất phổ tra, tỳ ca tát đát đa bát đế rị, thập Phật ra thập Phật ra, đà ra đà ra, tần đà ra tần đà ra, sân đà sân đà. Hổ hồng. Hổ hồng, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, ta ha, hê hê phấn, a mâu ca da phấn, a ba ra đề ha đa phấn, ba ra bà ra đà phấn, a tố ra tỳ đà ra ba ca phấn, tát bà đề bệ tệ phấn, tát bà na già tệ phấn, tát bà dược xoa tệ phấn, tát bà kiền thát bà tệ phấn, tát bà bổ đơn na tệ phấn, ca tra bổ đơn na tệ phấn, tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn, tát bà đột sáp tỷ lê hất sắc đế tệ phấn, tát bà thập bà lê tệ phấn, tát bà a bá tất ma lê tệ phấn, tát bà xá ra bà noa tệ phấn, tát bà địa đế kê tệ phấn, tát bà đát ma đà kê tệ phấn, tát bà tỳ đà da ra thệ giá lê tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ yết ra, tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn; tỳ địa dạ giá lê tệ phấn, giả đô ra phược kỳ nể tệ phấn, bạt xà ra cu ma rị, tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn, ma ha ba ra đinh dương xoa tỳ rị tệ phấn, bạt ra xa thương yết ra dạ, ba ra trượng kỳ ra xà da phấn, ma ha ca ra dạ, ma ha mạt đát rị ca noa. Nam-Mô ta yết rị đa dạ phấn, tỷ sắc noa tỳ duệ phấn, bột ra ha mâu ni duệ phấn, a kỳ ni duệ phấn, ma ha yết rị duệ phấn, yết ra đàn trì duệ phấn, miệc đát rị duệ phấn, lao đát rị duệ phấn, giá văn trà duệ phấn, yết la ra đát rị duệ phấn, ca bác rị duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma xá na, bà tư nể duệ phấn, diễn kiết chất, tát đỏa bà tỏa, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

—o0o—

ÐỆ NGŨ

Ðột sắc tra chất đa, a mạt đát rị chất đa, ô xà ha ra, già bà ha ra, lô địa ra ha ra, ta bà ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, thị tỷ đa ha ra, bạc lược dạ ha ra, kiền đà ha ra, bố sử ba ha ra, phả ra ha ra, bà tỏa ha ra, bác ba chất đa, đột sắc tra chất đa, lao đà ra chất đa, dược xoa yết ra ha, ra sát ta yết ra ha, bế lệ đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, tất kiền đà yết ra ha, ô đát ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha, rị Phật đế yết ra ha, xà di ca yết ra ha, xá cu ni yết ra ha, lao đà ra nan địa ca yết ra ha, a lam bà yết ra ha, kiền độ ba ni yết ra ha, thập Phật ra yên ca hê ca, trụy đế dược ca, đát lệ đế dược ca, giả đột thác ca, ni đề thập phạt ra, tỷ sam ma thập phạt ra, bạc để ca, tỷ để ca, thất lệ sắt mật ca, ta nể bác đế ca, tát bà thập phạt ra, thất lô kiết đế, mạt đà bệ đạt lô chế kiếm, a ỷ lô kiềm, mục khê lô kiềm, yết rị đột lô kiềm, yết ra ha yết lam, yết na du lam, đản đa du lam, hất rị dạ du lam, mạt mạ du lam, bạt rị thất bà du lam, tỷ lật sắc tra du lam, ô đà ra du lam, yết tri du lam, bạt tất đế du lam, ô lô du lam, thường già du lam, hắc tất đa du lam, bạt đà du lam, ta phòng án già bác ra trượng già du lam, bộ đa tỷ đa trà, trà kỳ ni thập bà ra, đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri, bà lộ đa tỳ, tát bác lô, ha lăng già, du sa đát ra, ta na yết ra, tỳ sa dụ ca, a kỳ ni ô đà ca, mạt ra bệ ra, kiến đa ra, a ca ra mật rị đốt đát liểm bộ ca, địa lật lặc tra, tỷ rị sắc chất ca, tát bà na cu ra, tứ dẫn già tệ yết ra, rị dược xoa, đác ra sô, mạt ra thị phệ đế sam, ta bệ sam, tất đát đa bác đát ra, ma ha bạc xà lô sắc ni sam, ma ha bác lặc trượng kỳ lam, dạ ba đột đà xá dụ xà na, biện đát lệ noa, tỳ đà da bàn đàm ca lô di, đế thù bàn đàm ca lô di, bát ra tỳ đà, bàn đàm ca lô di, đác điệc tha. Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha. (Câu chót, tụng 3 lần)

—o0o—

CHÚ ÐẠI-BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại-Bi Tâm ĐàLa-Ni.

Nam-Mô Hắc Ra Đát Na, Đa Ra Dạ Da. NamMô A Rị Da, Bà Lô Yết Đế, Thước Bát Ra Da,

Bồ-Đề Tát Đỏa Bà Da, Ma Ha Tát Đỏa Bà Da, Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da, Án, Tát Bàn Ra Phạt Duệ Số Đát Na Đát Tỏa.

Nam-Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da, Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà.

Nam-Mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị, Ma Ha Bàn Đa Sa Mế, Tát Bà A Tha Đậu Thâu, Bằng A Thệ Dựng, Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già, Ma Phạt Đạt Đậu, Đát Điệt Tha.

Án A Bà Lô Hê, Lô Ca Đế, Ca Ra Đế, Di Hê Rị, Ma Ha Bồ-Đề Tát Đỏa, Tát Bà Tát Bà, Ma Ra Ma Ra, Ma Hê Ma Hê, Rị Đà Dựng, Cu Lô Cu Lô Kiết Mông, Độ Lô Độ Lô, Phạt Xà Da Đế, Ma Ha Phạt Xà Da Đế, Đà Ra Đà Ra, Địa Rị Ni, Thất Phật Ra Da, Dá Ra Dá Ra. Mạ Mạ Phạt Ma Ra, Mục Đế Lệ, Y Hê Y Hê, Thất Na Thất Na A Ra Sâm, Phật Ra Xá-Lợi, Phạt Sa Phạt Sâm, Phật Ra Xá Da, Hô Lô Hô Lô Ma Ra, Hô Lô Hô Lô Hê Rị, Ta Ra Ta Ra, Tất Rị Tất Rị, Tô Rô Tô Rô, BồĐề Dạ Bồ-Đề Dạ, Bồ-Đà Dạ, Bồ-Đà Dạ, Di Đế Rị Dạ, Na Ra Cẩn Trì Địa Rị Sắc Ni Na, Ba Dạ Ma Na Ta Bà Ha. Tất Đà Dạ Ta Bà Ha.

Ma Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha. Tất Đà Du Nghệ, Thất Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha. Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha. Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da, Ta Bà Ha. Ta Bà Ma Ha, A Tất Đà Dạ, Ta Bà Ha. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ, Ta Bà Ha. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ, Ta Bà Ha. Na Ra Cẩn

Trì Bàn Đà Ra Dạ, Ta Bà Ha. Ma Bà Lị Thắng

Yết Ra Dạ, Ta Bà Ha. Nam-Mô Hắc Ra Đát Na, Đa Ra Dạ Da. Nam-Mô A Rị Da, Bà Lô Yết Đế, Thước Bàng Ra Dạ, Ta Bà Ha.

Án Tất Điện Đô, Mạn Đa Ra, Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha. (3 lần)

THẬP CHÚ

1.- NHƯ-Ý BẢO LUÂN-VƯƠNG ÐÀ-LA-NI: Nam-Mô Phật-Đà-Da.

Nam-Mô Ðạt-Ma-Da.

Nam-Mô Tăng-Dà-Da.

Nam-Mô Quán-Tự-Tại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, cụ đại-bi tâm giả. Ðát điệt tha.

Án chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha.

Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng.

Án bát lặc đà, bát đẳng mế hồng.

—o0o—

 

2.- TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ:

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị,ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

—o0o—

3.- CÔNG-ÐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ:

Nam-Mô Phật-Ðà-Da.

Nam-Mô Ðạt-Ma-Da.

Nam-Mô Tăng-Dà-Da.

Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

—o0o—

 

4.- PHẬT MẪU CHUẨN-ÐỀ THẦN CHÚ

Khể thủ quy-y Tô-Tất-Đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi.

Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

Nam-Mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồđề, cu chi nẩm, đát điệt tha.

Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề, ta bà ha.

—o0o—

5.- THÁNH VÔ-LƯỢNG-THỌ QUYẾTÐỊNH QUANG-MINH VƯƠNG ÐÀ-LA-NI

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.

Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.

—o0o—

 

6.- DƯỢC-SƯ QUÁN-ÐẢNH CHƠN-NGÔN

Nam-Mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lụ rô thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da. Ðát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.

—o0o—

7.- QUÁN-ÂM LINH-CẢM CHƠN-NGÔN:

Án, ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha.

—o0o—

 

8.- THẤT PHẬT DIỆT-TỘI

CHƠN-NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

—o0o—

9.- VÃNG-SANH TỊNH-ÐỘ THẦN-CHÚ

Nam-Mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa tất đam bà tỳ,

A di rị đa tì ca lan đế,

A di rị đa, tì ca lan đa,

Dà di nị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

—o0o—

 

10.- THIÊN THIÊN NỮ CHÚ

Nam-Mô Phật-Ðà.

Nam-Mô Ðạt-Mạ.

Nam-Mô Tăng-Dà.

Nam-Mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di-Lặc đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni.

—o0o—

 

Nghi Lễ Sám Hối

Đại từ đại bi thương chúng sanh

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm Đệ tử một lòng cung kính lạy.

 1. Nam Mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế (1 lạy)
 2. Nam Mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu (1 lạy)
 3. Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai

Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh

Tăng Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)

 1. Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật (1 lạy)
 2. Nam Mô Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật (1 lạy)
 3. Nam Mô Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật (1 lạy)
 4. Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật (1 lạy)
 5. Nam Mô Thi Khí Phật (1 lạy)
 6. Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật (1 lạy)
 • Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật (1 lạy)
 • Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật (1 lạy) 93
 1. Nam Mô Ca Diếp Phật (1 lạy)
 2. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
 3. Nam Mô Quá Khứ Đa Bảo Như Lai (1 lạy)
 4. Nam Mô Bảo Thắng Như Lai (1 lạy)
 5. Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai (1 lạy)
 6. Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai (1 lạy)
 7. Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai (1 lạy)
 8. Nam Mô Cam Lồ Như Lai (1 lạy)
 9. Nam Mô A-Di-Đà Như Lai (1 lạy)
 10. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (1 lạy)
 11. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Tôn Phật (1 lạy)
 12. Nam Mô Tam Tạng Thập Nhị Bộ Thánh Giáo Đại Tiểu Thừa Kinh Biến Pháp Giới Tôn Pháp (1 lạy)
 13. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)
 14. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bố Tát (1 lạy)
 15. Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương

Bồ Tát (1 lạy)

 1. Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền
  • lạy)

 

 1. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Vô Lượng Thánh

Hiền (1 lạy)

 1. Nam Mô Thập Phương Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ

Tát (1 lạy)

 1. Nam Mô Hộ Pháp Vĩ Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát (1

lạy)

 1. Đại Vị Quốc Gia Thủy Thổ Ân Thiền Môn Công Vụ Chủng Chủng Công Phu Chí Thành Đảnh Lễ Thập

Phương Thường Trú Tam Bảo (1 lạy)

 1. Đại Vị Đa Sanh Phụ Mẫu Lương Bằng Quyến Thuộc Ân Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trú Tam Bảo
  • lạy)
 2. Đại Vị Tam Đồ Lục Đạo Hằng Sa Pháp Giới Chúng Sanh, Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
 3. Đại Vị Chư Tiên, Chư Thiên, Chư Thánh Thần Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
 4. Đại Vị Thủy Cung, Long Cung, Lục Châu Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
 5. Đại Vị Nhị Thập Tứ Chư Các Thái Tử, Các Công Chúa

Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trú Tam Bảo (1 lạy)

 

Tội Từ Tâm Khởi Đem Tâm Sám

Tâm Được Diệt Thời Tội Diệc Tiêu

Tội Tiêu Tâm Tịnh Thảy Đều Không

Thế Mới Thật Là Chơn Sám Hối

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Nam Mô Thượng Hoàng, Hoàng Mẫu Sám Hối Ma Ha Tát

(3 lần)

THẤT PHẬT DIỆT-TỘI CHƠN-NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. (3 lần)

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA

TÂM-KINH

Quán-tự-tại Bồ-Tát, hành thâm Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử! Thị Chư

Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vôminh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-Đề Tát-Đỏa y Bát-nhã-bala mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-Thế Chư Phật, y BátNhã-Ba-La Mật-Đa Cố, đắc A-Nậu-Đa-La TamMiệu Tam-Bồ-Đề. Cố tri Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết- đế, bồ-đề tát bà ha.

Ma-ha Bát-Nhã Ba La-mật-Đa. (3 lần)

—o0o—

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh Tốc vãng Vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ Thế thế thường hành Bồ-Tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai khiến Phật ngộ vô sanh Bất thối Bồ-Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo.

—o0o—

 

TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC NGỌC HOÀNG

 1. Nam Mô Nhất Thiên Ngọc Đế
 2. Đấng vua Trời vũ trụ các vì sao
 3. Tầng ba mươi sáu (36) Đại La Thiên Cảnh
 4. Ba ngàn (3000) thế giới, bẩy hai (72) địa cầu
 5. Tu Vi núi, bốn bộ châu
 6. Cõi Thiên, cõi Địa, Thủy Cung, cõi Người
 7. Ngọc Hoàng cai quản mọi loài
 8. Thần, Tiên, Bồ Tát, Phật, Thiên, Chúa, Người
 9. Đá Thiên vũ trụ sơ khai
 10. Khí Dương con được thân người Cha cho
 11. Nam Mô sáu chữ Di Đà
 12. Tâm con phát nguyện vạn Tâm với Thiên Đình

 

TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC

ĐẠI THÁNH MẪU

 1. Kể từ hỗn độn sơ khai
 2. Ngọc Hoàng hạ chỉ trước đài Linh Tiêu
 3. Linh thần chơn khí hợp điều
 4. Diêu Trì Kim Mẫu nung lò hóa sanh
 5. Âm Dương giao hóa trụ hình
 6. Cũng vì tà mị xa tình Mẹ Con
 7. Cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon
 8. Lây quanh lục đạo Mẹ mòn mỏi trông
 9. Long Hoa Đại Hội thưởng công
 10. Đặc truyền Thiên Giáo Mẹ mong con về
 11. Kính Thiên bài kệ Cơ Trời 12. Lời vàng Mẹ dạy, con ơi nhớ lời.

—oOo—

 

Lời Nguyện

Nguyện ngày an lành, đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành Tất cả chúng sanh đều an lành

(3 lần)

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo

—oOo—

 (Đứng lên lạy)

TAM TỰ QUY Y

 • Quy y Ngọc Hoàng cứu trần thế.
  • lạy)
 • Quy y Pháp Phật là phương giải thoát.
  • lạy)
 • Quy y Đạo Thiên chơn truyền, Mẫu Hoàng dạy.
  • lạy)

Xong Thời Kinh

—oOo—

 

THIÊN A TU LA

Chư thiên, a tu la

Và dược xoa vân vân

Ai đến nghe Phật pháp

Tất cả hãy hết lòng

Thọ trì Phật pháp ấy

Làm cho trường tồn mãi

Bằng cách thường tinh tiến

Thức hành lời Phật dạy

Những người có đức tin

Đến đây nghe Phật pháp Hoặc ở trên mặt đất

Hoặc ở trong không gian

Với thế giới loài người

Hãy thường hành từ tâm

Bản thân thì ngày đêm

Sống đúng với Phật pháp

Nguyện cầu mọi thế giới

Luôn luôn được an ổn

Bằng cách phước và trí

Đều đem làm lợi người

Để bao nhiêu vọng nghiệp

Đều được tiêu tan cả

Siêu thoát mọi khổ đau

Quy về đại Niết bàn

Hãy xoa khắp thân thể

Bằng hương thơm giữ giới

Lại mặc cho cơ thể

Bằng y phục thiền định

Rồi trang nghiêm khắp cả

Bằng bông hoa tuệ giác

Thì bất cứ ở đâu

Cũng thường được an lạc

Nam Mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên

Bồ Tát Ma Ha Tát

(3 lần)

—oOo—

Sám Phổ Hiền

(Quỳ đọc)

Đệ tử chúng đẳng, tùy thuận tu tập.

Phổ Hiền Bồ Tát, thập chủng đại nguyện:

Nhất giả lễ kính Chư Phật,

Nhị giả xưng tán Như Lai,

Tam giả quảng tu cúng dường,

Tứ giả sám hối nghiệp chướng,

Ngũ giả tùy hỷ công đức,

Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,

Thất giả thỉnh Phật trụ thế,

Bát giả thường tùy Phật học,

Cửu giả hằng thuận chúng sanh, Thập giả phổ giai hồi hướng.

 

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Hồi hướng công đức hạnh nhiệm mầu

Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu

Tất cả chúng sanh trong pháp giới

Hướng về Phật pháp tỏa đạo mầu

Cầu cho ba chướng tiêu tan

Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời

Cầu cho con được đời đời

Hành Bồ Tát đạo, cứu đời lầm than

Nguyện đem công đức lành

Đệ tử hướng tâm thành Cùng tất cả chúng sanh

Đều chứng thành Phật quả.

 

SÁM QUY MẠNG

Quy mạng mười phương Vô Thượng Giác

Pháp mầu vi diệu đã tuyên dương

Thánh Tăng tứ quả tam thừa độ Hiển hiện tay vàng nguyện xót thương.

Ngược dòng chơn tánh từ lâu

Chúng con trôi nổi trên đầu sông mê

Biết đâu là chốn đường về bập bền sóng nước không hề đoái lui

Nguyên nhân hữu lậu gây rồi

Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra

Biết đâu nẻo chánh đường tà

Oan khiên nghiệp chướng thât là nặng sâu

Nay con khẩn thiết cuối đầu

Phơi bày sám hối cần cầu hồng ân Chí thành cầu đấng Năng Nhơn

Cùng lên bờ giác lìa nên não phiền

Kiếp này xin nguyện xây thêm

Cao tòa phước đức vững bền đạo tâm

 

Tà ma hàng phục đến cùng

Truyền đăng Phật Pháp nối dòng vô chung Vâng làm Phật sự mười phương

Không vì lao nhọc nản đường tinh chuyên

Bao nhiêu diệu Pháp thâm uyên

Thảy đều thông đạt siêu nhiên độ mình

Rồi đem khắp độ chúng sanh

Chứng nên Phật quả hoàn thành Pháp thân

Tùy cơ ứng biến cõi trần Phân thân vô số độ dần chúng sanh. Nước từ rưới khắp nhân thiên

Mênh mông bể hận lời nguyền độ tha

Khắp hòa thế giới gần xa

Diễn dương diệu Pháp trước là hiện thân Những nơi khổ thú trầm luân

Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành Chỉ cần thấy dạng nghe danh

Muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau.

(1 tiếng chuông)

Phát lời nguyện ước cao siêu

 

Muôn ngàn khổ địa thảy đều tiêu tan

Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan

Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sinh Bao nhiêu thần lực oai linh

Sương tan núi biếc bình minh rạng ngời

Thuốc than cứu gấp cho đời

Áo cơm cứu giúp cho người bần dân Bao nhiêu lợi ích hưng sùng

An vui thực hiện trong vòng trầm luân

Bao nhiêu quyến thuộc thân an

Cùng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm Xa lìa ái nhiễm liên miên

Đoạn trừ những nổi phược truyền chơn tâm

Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân

Cùng bao loài khác phát tâm hướng về

Hư không dù có chuyển đi

Nguyện con muôn kiếp chẳng hề lung lay

Nguyện cầu vạn pháp xưa nay

Hoàn thành trí nghiệp đến nơi Bồ Đề

(3 tiếng chuông. Hết Thời Kinh)

—oOo—