Kinh Thiên Tâm Đạo

Kinh Thiên Tâm Đạo hành trì bất cứ lúc nào
giờ nào khi tiện lợi, chỉ trong một giờ mà được rất
nhiều công đức rất lớn bao gồm:
1. Kinh Địa Mẫu thu gọn
2. Công Phu Khuya (Thần Chú Lăng Nghiêm)
3. Nghi Lễ Sám Hối 36 Lạy, trong đó có 6 lạy đại diện lạy cho tất cả các cỏi trời, người và ông bà tổ tiên
Cuốn kinh này đã được thỉnh ý ân trên duyệt qua, nền ngồi thiền 15 tới 30 phút trước khi đọc kinh
NGHI THỨC HẰNG NGÀY
(Thắp đèn đốt hương đứng ngay ngắn,
chắp tay ngang ngực,chủ lễ mật niệm).
Mỗi lần đọc kinh hoăc sáng trước khi bước xuống giường
Tùng triêu dần đán trực chi mộ
Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ
Nhược ư túc hạ tán kỳ hình
Nguyện như tức thời sanh tịnh độ
Án dật đế luật ni tá haCHÚ TỊNH PHÁP GIỚI
Án lam xoa ha.
(3 lần)
CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ,
đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám.
(3 lần)
—oOo—

(Quỳ ngay thẳng,cầm 3 cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm bài Cúng Hương).

Cúng Hương
Nguyện dâng hương mầu nầy
Cúng dường tất cả Phật
Tôn Pháp, chư Bồ Tát
Thinh Văn và Duyên Giác
Cùng các bậc Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Khắp xông mười phương cõi
Tỏa ngát các chúng sanh
Đều phát tâm Bồ Đề
Xa lìa các vọng nghiệp
Trọn nên Đạo Vô Thượng.Nam Mô Hương Cúng Dường
Bồ Tát Ma Ha Tát,
tác đại chứng minh.
(1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Nam mô Thượng Hoàng chứng minh.
(1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Nam mô Phật Mẫu chứng minh.
(1 tiếng chuông, xá 1 xá)
—o0o—
CẦU NGUYỆN
Nam mô Di Lạc Vương Phú Quí Phật
(3 lần)
Đệ tử chúng con nguyện:
Nhất nguyện: cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Di Lạc Phật Vương Phù Hộ phổ độ chúng sanh.
(1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Nhị nguyện: Cầu Cửu Huyền Thất Tổ được tịnh độ siêu thăng.
(1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Tam nguyện: cầu Phụ Mẫu tại đường Răng Long Phước Thọ.
(1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Tứ nguyện: cầu Vạn Dân Bá Tánh, An Cư Lạc Nghiệp, Thế Giới Quốc Thái Dân An.
(1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Ngũ nguyện: cầu Phật Tổ, Phật Thầy, 5 Mẹ Ngũ Hành, ông vua bà chúa, trăm quan cựu thần, chư vị Thánh Thần, Sơn Thần, Thổ Thần, Thổ Địa, năm non bảy núi, 12 phương, cảm ứng chứng minh.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Đệ tử chúng con nguyện: thập phương thường trú Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ chúng con, bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng pháp giới chúng sanh, một thời đồng chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

(Đây là lời chính Đức Phật Di Lạc truyền dạy trong lúc thiền định tháng 12 năm 2016)
—o0o—
KHEN NGỢI CHA MẸ
Đấng thiêng liêng vô thượng
Cha mẹ của trời người
Không gian cùng Thủy, Thổ
Cai quản mọi muôn loài
Giọt nước trong con uống
Là giọt lệ Mẹ ban
Không khắc giây ngưng nghĩ
Để con được bình an.
(1 tiếng chuông, xá 1 xá)
QUÁN TƯỞNG PHẬT
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
Nam mô sáu chữ Di Đà,
Tâm con phát nguyện vạn Tâm với Thiên Đình
(1 tiếng chuông, đại chúng đồng tụng)
—o0o—
ĐẢNH LỄ
Tất cả đứng lên, lạy
• Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.

(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

• Chí tâm đảnh lễ: Nam mô ThượngHoàng, Nam mô Hoàng Mẫu, Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

• Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
—o0o—

 

1980

Kính Thiên

Kính Thiên đã chiếu xuống trần
Con ơi nhớ lấy những lời Mẹ khuyên
Nhân sinh quả báo nhãn tiền
Luân hồi vay trả triền miên kiếp người.
Nhờ duyên được hưởng cơ Trời
Lại thêm sứ mạng Đạo Đời dương gian
Rồi đây nắm giữ giang san
Lo cho Quốc thái Dân an lâu dài
Lo cho Cơ Đạo ngày mai
Chúng sanh đã biết ơn Ai đã truyền
Ấy là Trời Phật linh thiêng
Giáng Cơ mở Đạo khắp miền nước non.
Kính Thiên Mẹ chiếu cho con
Số Trời đã định đâu còn bao xa
Lo sao xây dựng nước nhà
Lo cho Bá Tánh hoan ca cuộc đời.
Thương con Mẹ dạy mấy lời
Rồi đây sẽ ứng ở Thời Cơ sau.

Do Đức Đại Thánh Mẫu (Phật Diêu Trì Địa Mẫu) giáng cơ ngày 28 tháng 5 năm 1980 (Rằm tháng 4 năm Canh Thân) tại trại tù Nam Hà A, tỉnh Hà Nam Ninh, Bắc Việt Nam.
Thập Nhị Nhân Duyên của Đường cơ Long Hổ

 

2017
Kính Thiên

Kính Thiên đã chiếu xuống trần
Mở ra Chánh Đạo Thiên Tâm cứu đời
Ấy là Ơn Phước Phật Trời
Ban cho Thái Tử là người lập ra
Đây là Chánh Đạo không tà
Luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm
Tu hành theo đúng Thiên Tâm
Phật Trời là chánh, không thêm Đạo nào
Thế gian nay lắm lao đao
Tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm
Lắm người tin tưởng sai lầm
Phá phách thế gian, chìm đắm u mê
Cho nên Thượng Đế ra oai
Mở ra Thiên Tâm Đạo này trừ ma.
Vậy thì Thái Tử nghe Ta
Từ nay làm Giáo Chủ phải oai phong Thay Trời,
Không mê theo xác phàm trần
Tu sao cho xứng với ơn Thượng Hoàng.

 

Bài Kính Thiên do Đức Đại Thánh Mẫu (Phật Diêu Trì Địa Mẫu) giáng cơ lần thứ nhất vào năm 1980 tại miền Bắc nước Việt, cho đến nay là 37 năm.
Đức Đại Thánh Mẫu giáng cơ lần thứ nhì lúc 10:18 tối, ngày 4 tháng 2 năm 2017 (Mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại Thiên Long Sơn, Milpitas, California.
Do 3 người còn lại của Đường cơ Long Hổ Đoàn Trưởng Ban (Los Angeles) – Phan Nghi Lễ (Milpitas) – Nguyễn Nhân Cơ (Seattle)

Ý kiến bạn đọc (22)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Nam Mô Thượng Hoàng Nam Mô Phật Mẫu Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Nam Mô Quan Thượng Đẳng Đại Thần ,Chư vị Thánh Thần ,chư vị Sơn Thần Thổ Thần Thổ Địa năm non bảy núi cảm ứng chứng minh
Hai Au – 11:03 AM 15/09/2021
Con niệm Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, con niệm Mẹ Diêu Trì, con niệm A Di Đà Phật. Con xin sám hối hết thảy những tội lỗi mà con đã tạo từ vô thỉ đến nay. Con cầu Cha Mẹ, chư Phật, chư Bồ Tát , Thánh, Thần, Tiên, Chúa,…rủ lòng thương yêu đến chúng sanh chúng con, mong các chư vị thứ tha cho lỗi lầm do chúng sanh vô minh mà cứu độ dẫn đường chỉ lối chúng con. A Di Đà Phật! Con nguyện tất cả chúng sinh đều sẽ yêu thương quy phục Cha Mẹ, biết niệm Phật, biết ăn hiền ở lành, có Bi Trí Dũng, cùng nhau chuyển hóa các thế giới mười phương trở nên tốt đẹp, bớt cái trược thêm cái thiện. Con yêu Cha Mẹ, con cầu Cha Mẹ yêu thương che chở, phù hộ độ trì cho con và tất cả chúng sanh hết thảy mười phương. Con nguyện tất cả chúng sanh sẽ mau chóng viên thành Phật Đạo. A Di Đà Phật
Lê Anh Dũng – 10:17 AM 14/09/2021
Hom nay duoc duyen lanh tung Kinh Thien Tam Dao Nam Mo A Di Da Phat
Lan phan – 14:38 PM 08/09/2021
Xin phép được chia sẻ thêm bản đầy đủ KINH THIÊN TÂM ĐẠO, do ANH NGÔ TUẤN KIỆT biên soạn cho mọi người. https://drive.google.com/file/d/1zegAeqE-rOPPeu0KJ50za5Dnz65hwsOX/view?usp=sharing
Thiên Tâm Hùng – 21:53 PM 07/09/202
Đây là phần Đầu của Kinh .Địa Mẫu Chơn Kinh, mình vẫn thực hành trì tụng vào các ngày , mùng 8, ngày 18 và 28 chứ k thực hành hàng ngày, nhưng mh k có phần lạy 36 lạy. Em xin anh Ngô Tuấn Kiệt cho em xin 1 bản đầy đủ được không ạ.?
Trần thị hoa mai – 14:54 PM 01/09/2021
Nguyễn Trâm! Mổi ngày có thời gian thì trì tụng kinh Thiên tâm từ chương 1 đến 9! Nếu không có thời gian thì trì tụng kinh chương 1 là đủ! Đây là ý của mình! Còn quyền quyết định là của bạn!!! Nam mô Di lạc vương phú quí Phật!
Thiên Quan Minh – 09:28 AM 29/08/2021
Dạ cho con hỏi mỗi ngày trì tụng kinh Thiên Tâm là đọc từ trang 1 đến trang 9 đúng không ạ?
Nguyễn Trâm – 23:52 PM 25/08/2021
Dạ cho con hỏi mỗi ngày trì tụng kinh Thiên Tâm là đọc từ trang 1 đến trang 9 đúng không ạ?
Nguyễn Trâm – 23:52 PM 25/08/2021
Nam mô Di Lạc Vương Phú Quí Phật! Nam mô Di lạc vương phú quí Phật! Nam mô Di lạc vương Phú quý Phật!
Thiên Quan Minh – 13:46 PM 25/08/2021
Con rất cám ơn Chú NGÔ TUẤN KIỆT đã gieo duyên cho con biết đến đạo THIÊN TÂM, và kình THIÊN TÂM ĐẠO con đã làm theo những lời chú dạy cúng lạy hằng đêm. Con rất biết ơn NGÀI. Nam Mô NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN. NAM MÔ MẸ DIÊU TRÌ PHẬT MẪU XIN CHA TRỜI MẸ ĐẤT PHÙ HỘ CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH TRÊN TOÀN CÕI THẾ GIỚI QUỐC THÁI DÂN AN. A DI ĐÀ PHẬT
THIÊN TRẦN THỊ MỸ TUYÊN – 14:34 PM 16/08/2021
Bạ Diễm! 36 lại bài nguyện Sám hối nằm ở trang số 8 , bạn mở ra xem!
Quan MinhLe – 12:53 PM 16/08/2021
Dạ ,Cho Con hỏi lễ nghi sám hối 36 lạy không thấy ạ !
Phạm Ngọc Diễm – 21:37 PM 12/08/2021
Hôm nay con bắt đầu tụng đọc hành trì theo kinh Thiên Tâm Đạo ạ.Xin cảm ơn anh Ngô Tuấn Kiệt đã ra công soạn thảo và nhờ ân trên xét duyệt ạ.
Lưu Thanh Triều – 21:05 PM 29/07/2021
Cám ơn người đưa tin Con cảm ơn cha mẹ ( hoàng thiên hậu thổ, chư vị Tôn thần )
Thiên Phúc diệu nhật – 09:16 AM 27/07/2021
Là Phật Tử xin nguyện theo Tam Bảo . Thiên Tâm sáng ngời hạnh năng . Con xin tu tập nguyện theo tánh Người Không tham về cõi Niết Bàn Chỉ xin hai chữ Đạo Đức làm người của con
Lê Quanh Hùng – 21:09 PM 23/07/2021
Là Phật Tử xin nguyện theo Tam Bảo . Thiên Tâm sáng ngời hạnh năng . Con xin tu tập nguyện theo tánh Người Không tham về cõi Niết Bàn Chỉ xin hai chữ Đạo Đức làm người của con
Lê Quanh Hùng – 21:09 PM 23/07/2021
Là Phật Tử xin nguyện theo Tam Bảo . Thiên Tâm sáng ngời hạnh năng . Con xin tu tập nguyện theo tánh Người Không tham về cõi Niết Bàn Chỉ xin hai chữ Đạo Đức làm người của con
Lê Quanh Hùng – 21:09 PM 23/07/2021
Nam Mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Bảo Sanh Dưỡng Mạng Chân Kinh
Thiên Minh Tâm Trúc – 09:34 AM 10/06/2021
NAM MÔ DI LẶC TÔN PHẬT, NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, hoan hỷ
Võ Thị Thụ Ba – 19:06 PM 08/06/2021
Rất vui khi tìm được kinh thiên tâm dao
Đỗ Thanh huyền – 20:16 PM 16/05/2021
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
MINH DŨNG – 21:12 PM 19/04/2021
Rất vui vì vô tình tìm được kinh Thiên Tâm Đạo ạ. Nam mô A Di Đà Phật
Lưu Thanh Triều – 12:33 PM 03/04/2021