Kinh Vu Lan (nghĩa)

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Nam mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát   (3 lần)

Phật nói Kinh Vu lan bồn

        Ta từng nghe lời tạc như vầy : Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ thành, Kỳ Thụ viên trung, Mục Liên mới đặng lục thông. Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả , nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh trước tiên. Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỹ, không uống ăn tiều tụy hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm, lo phẩm vật đem dâng từ nẫu, đặng đở lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn, lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt , sợ chúng ma cướp giựt của bà, cơm chưa đưa đến miệng đà , hoá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm. Mục Kiền Liên bi cảm sót thương , Mau mau về chố gỉang đường, Bạch cùng sư phụ tầm phương gỉai nàn. Phật mới bảo rõ ràng cặn cội .Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, Dẫu ông thần

lực nhiệm mầu. Một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu Thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà  ma ngoại đạo, bốn vì Thiên Vương, cộng ba cỏi sáu phương tụ tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu được mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương Tăng. Pháp cứu tê ta toan gỉang nói, cho mọi người thoát khỏi ách nàn. Bèn kêu Mục thị đến gần, truyền cho Diệu pháp ân cần thiết thi, rằm tháng bảy là ngày tự tứ, mười phương Tăng đều dự lễ này. Phải toan sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm, nệm lót, cùng thau bồn đèn đuốc nhang dầu. Món ăn tinh sạch báu mầu, đựng trong bình bát vạng cầu kính dâng. Chư Đại Đức mười phương thị thực, trong bảy đời sẽ được siêu thăng, lại thêm cha mẹ hiện tiền, đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn. Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ, dù ở đâu cũng tựu hội về, như người thiền định sơn khê , tránh điều phiền não chăm về thiền na. Hoặc   người đặng bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện tỏa vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng, hoặc người đặng lục thông tấn phát và những hàng Duyên Giác, Thinh văn, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm Sải ở gần chúng sanh đều trì giới rất thanh rất tịnh. Đạo đức dày chánh định chơn tâm , tất cả các bậc Thánh phàm, đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Người nào có sắm ra vật thực đặng cúng dường tự tứ tăng thời , hiện tiền phụ mẫu của người, bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn.Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi, cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên. Như còn cha mẹ hiện tiền, nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường. Như cha mẹ bảy đời quá vãng, sẽ hóa sanh về cõi Thiên cung. Người thì tuấn tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng, phải tuân theo thể thức sau này , trước khi thọ thực đàn chay phải cầu chú nguyện cho người tín gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ . Định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong định ý hành thiền mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dân. Khi thọ dụng nên an vật thực trước Phật đài hoặc tự tháp trung, chư Tăng chú nguyện viên dung, sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt , Mục Liên cùng Bồ Tát chư Tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng, Mục Liên cũng hết khóc than rầu buồn. Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy, kiếp khổ về ngạ quỷ được tan. Mục Liên bạch với Phật rằng : Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn, lại cũng nhờ oai thần Tam bảo, bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như sau đệ tử xuất gia Vu Lan bồn pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương tại thế hoặc bảy đời có thể đặng không . Phật rằng : lời hỏi rất thông ta vừa muốn nói, con vùng hỏi theo. Thiện nam tử, Tỳ kheo nam nữ cùng Quốc Vương, Thái tử đại thần tam công  tể tướng bá quan cùng hàng lê thứ vạn dân cỏi trần. Như chí muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại củng thất thế tình thâm , đến rằm tháng bảy mỗi năm sau khi kiết hạ chư tăng tựu về . Chính ngày ấy Phật đà hoan hỉ , phải sắm sanh đủ vị cơm canh đựng trong bình bát tinh anh. Chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường đặng cầu nguyện song đường trường thọ, chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi, cùng cầu thất thế đồng thì, lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhơn Thiên. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân. Môn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên thường cầu nguyện thung huyên an hảo cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền. Lễ cứu tế chí thành sắp đặt, ngỏ cúng dường chư Phật chư tăng, Ấy là báo đáp thù ân sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu . Đệ tử Phật lo âu gìn giữ mới phải là Thích tử thiền môn. Vừa nghe dứt Pháp lan bồn, môn sanh chúng thảy đồng hỷ hoan. Mục Liên với bốn ban Phật tử nguyện một lòng tín sự phụng hành . Trước là trả nghĩa sanh thành , sau là cứu với chúng sanh muôn loài.  O   

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát        (3 lần)

Báo phụ mẫu ân chú :

Nam mô mật lật đa đá bà dạ tá ha  o (3 lần)

Tán chú

Thần thông tôn giả,

Mãn bát trình thân,

Thực tài nhập khẩu hoả diệm thân,

Hiều khấp mạc năng thân,

Thánh giáo phu trần,

Hưởng tiến trượng từ Tôn  

Nam mô Mục Kiền Liên Bồ Tát   (3 lần)

Ma ha tát

HẾT

Vu Lan Bồn 
A. Mở Ðề 
1. Công ơn sanh thành dưỡng dục rất lớn lao: 

Chúng ta thường nghe câu ca dao:

 

“Công cha như núi Thái sơn;

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

(Công ơn cha mẹ thật quá lớn lao như núi cao, bể cả).

Mẹ thì chín tháng cưu mang, ba năm cho bú mớm, suốt đời chỉ biết hy sinh cho con. Khi đang ăn cũng như khi ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở bên cạnh. Con lỡ đại, tiểu tiện ở trên mình, mẹ vẫn vui cười không chút hờn giận. Gặp cảnh nghèo hèn, mẹ nhịn bớt cơm cho con ăn, dành chỗ khô ráo cho con nằm (bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn). Rủi khi con đau ốm, mẹ ngồi bên cạnh, năm canh thao thức lo âu; chỉ khi con khỏe mạnh tươi cười, mẹ mới vui tươi hớn hở. Ca dao có câu:

” Lên non mới biết non cao,

Nuôi con mới biết công lao mẫu tử”.

Còn cha mẹ phải lo làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê, ở mướn, mua tảo bán tần, đổ mồ hôi lấy bát cơm, manh áo cho con. Ngoài ra cha còn dạy dỗ cho con học hành, ngày đêm lo lắng đào tạo cho con thành người hữu dụng, khôn ngoan, khỏi thua chúng kém bạn.

Công ơn cha mẹ nói ra bao nhiêu cũng không cùng.

  1. Vậy làm con phải báo đền ơn cha mẹ: 
    Bất luận luân lý đạo đức nào, Ðông hay Tây, xưa hay nay; đều lấy chữ: “Hiếu” làm đầu. Một người con đã bất hiếu với cha mẹ, thì không còn việc xấu xa gì mà không làm được. Một kẻ vong ơn bội nghĩa như thế, thì không còn biết nhân nghĩa, bác ái, công bằng là gì nữa. Bởi vậy cho nên, người xưa có câu:

“Thiên kinh vạn quyển, Hiếu nghĩa vi tiên”,

(Ngàn quyển kinh, vạn quyển sách, đều lấy Hiếu làm đầu).

Kinh Thi có nói một câu rất cảm động:

“Phụ hề sanh ngã, mẫu hễ cúc ngã,

Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao,

Dục báo thâm ân, hiệu thiên võng lạc”.

Nghiã là cha sanh ta, mẹ nuôi ta. Hỡi ôi, cha mẹ sanh ta cực nhọc. Muốn đền đáp ân đức của cha mẹ, như vói lên trời cao chẳng cùng.
Phật cũng dạy:
“Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế”.
Nghĩa là cha mẹ còn sinh tiền, cũng như Phật còn ở đời. Xem thế, Phật đã đề cao biết bao sự hiện diện quí trọng của cha mẹ. Vì cha mẹ quí trọng như thế, nên Ngài dạy thêm:

” Hiếu vi vạn hạnh chi tiên”.

(Hiếu thảo đứng đầu trong mọi việc).

Ðể Phật tử làm tròn nhiệm vụ hiếu đạo, nên đức Phật dạy pháp Vu Lan Bồn dưới đây.
B. Chánh Ðề 
Vu Lan Bồn là một phương pháp báo hiếu có hiệu quả nhất. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy hiểu nghĩa Vu Lan Bồn thế nào đã.
I. Ðịnh Nghĩa 
Vu Lan Bồn là phiên âm theo tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch là: “giả đảo huyền”, nghĩa đen là cổi trói người bị treo ngược; nghĩa bóng là cứu vớt những kẻ đau khổ nặng nề như đang bị treo ngược.
II. Nguyên Nhân Phật Dạy Pháp Vu Lan Bồn 
Ngài Ðại hiếu Mục Kiền Liên, sau khi tu hành chứng được 6 phép thần thông, ngậm ngùi nhớ đến công ơn cha mẹ, Ngài tìm cách báo đáp. Dùng đạo nhãn xem trong thế gian, Ngài nhận thấy mẹ mình sanh làm loài ngạ quỷ, thân thể ốm gầy, da bọc xương, thân hình tiều tụy, bụng lớn, đầu to, cổ nhỏ như ống chỉ, đói khát suốt năm không được ăn uống. Thương xót quá, Ngài liền đem bát cơm đang ăn dâng mẹ. Ngài vận thần thông, bưng bát cơm đi đến chỗ mẹ ở. Bà mẹ khát khao, nên khi được cơm, lòng tham nổi lên, sợ người cướp giựt, lấy tay trái che giáu bát cơm, tay mặt bốc ăn. Bởi lòng tham lam độc ác trong tiền kiếp trước nổi bừng lên, nên cơm mới đưa vào miệng, thì hóa thành ra lửa, bà chẳng ăn được.
Ngài Mục Kiền Liên thấy thế, hết sức đau buồn kêu khóc thảm thiết. Ngài liền trở về bạch Phật, thuật lại như trên và cầu Phật chỉ dạy cho phương pháp cứu độ thân mẫu.