Sư Phụ Thiên Tuấn Kiệt chỉ dạy Bài khấn

Mỗi lần nhà có chuyện lớn hay lễ, Tết, hay lập đàn tràng để cầu khấn cái gì thì khấn:
– Hôm nay, ngày…tháng…năm…
Con tên: Thiên……….. (thay họ của bạn bằng họ Thiên, ví dụ Nguyễn Ái Vân => Thiên Ái Vân)
Hiếu tử Chí thành cầu khấn xin cho toàn cõi chúng sanh năm nay được mưa thuận gió hòa, nhà nhà an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự kiết tường. (hoặc cầu khấn xin về công việc, kinh doanh, gia đình, năm mới, ….)
Cảm ứng chứng minh lòng thành con trẻ.
– Nam Mô Nhất Thiên Thiên Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế.
– Nam Mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Mẹ Đại Thánh Mẫu.
– Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
– Nam Mô Cứu khổ Cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
– Nam Mô Đức Chúa Jesu, Đức Mẹ Maria cùng 12 tông đồ và Chư Thánh.
– Nam Mô Thập Phương Vô Lượng Phật khắp các cõi hư không thế giới.
– Nam Mô Thập Phương Vô Lượng Bồ Tát khắp các cõi hư không thế giới.
– Nam Mô Thập Phương Vô Lượng Chư Thiên, Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần 8 hướng, 12 phương Trời.
– Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật.
– Nam Mô Di Lạc Vương Phú Quý Phật.
Đệ tử chúng con nguyện:
– Nhất nguyện cầu: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Di Lạc Phật Vương phù hộ phổ độ chúng sanh;
– Nhị nguyện cầu: Cửu huyền Thất tổ được Tịnh Độ siêu thăng;
– Tam nguyện cầu: Phụ, mẫu tại đường răng long phước thọ;
– Tứ nguyện cầu: Vạn dân bá tánh an cư lạc nghiệp, thế giới quốc thái dân an;
– Ngũ nguyện cầu: Phật Tổ, Phật Thầy, Năm Mẹ Ngũ hành, ông Vua bà Chúa, Trăm quan Cựu thần, Chư vị Thánh Thần, Sơn Thần, Thổ Thần, Thổ địa năm non bảy núi, 12 phương Cảm ứng chứng minh.
Đệ tử chúng con nguyện Thập phương Thường Trụ Tam Bảo, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật từ bi gia hộ chúng con Bồ Đề Tâm kiên cố, Tự giác, Giác tha, Giác hạnh viên mãn cùng Pháp giới chúng sanh một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.