Giấy chứng nhận gia nhập Đạo Thiên Tâm – Thientamism Certificate

Sau khi làm thủ tục gia nhập Đạo Thiên Tâm (video hướng dẫn bên dưới). Bạn tải ảnh chứng chỉ và in, sau đó điền thông tin (ảnh, tên của bạn) và treo nơi trang trọng. - Video hướng dẫn gia nhập đạo Thiên Tâm:  https://www.youtube.com/watch?v=D8J7r_OnVsU&t=36s  https://www.youtube.com/watch?v=Srs1OvsYz7o  https://www.youtube.com/watch?v=8MbkTYIVHmQ