Giáo lý tối thượng của con đường tu tập là gì?

Có một lần các đệ tử hỏi ngài Atisha: “Giáo lý tối thượng của con đường tu tập là gì?” Đức Atisha trả lời: “Thiện xảo tối thượng nằm trong việc nhận ra tính chất vô ngã. Cao quý tối thượng nằm trong việc điều phục tâm bạn. Hoàn hảo...