25 Lời vàng của Hòa Thượng Tuyên hóa về tu Đạo

1 - Tu Đạo là cần phải “quay trở lại.” Nghĩa là gì? Tức là phải nhường cho người việc tốt lành, còn mình thì nhận phần hư xấu – XẢ TIỂU NGÃ để thành tựu đại ngã. 2 - Người tu Đạo phải luôn luôn hồi quang phản chiếu,...