Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn

Nam Mô Đại-từ Đại bi Cứu khổ Cứu nạn Linh cảm Ứng Quan-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)        Ma ha tát Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm bồ tát    Bá thiên vạn ức Phật, Hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, Phật cáo [o] A-Nan ngôn, Thử kinh đại-thánh, Năng cứu ngục tù, Năng cứu trọng...