Kinh Vu Lan (nghĩa)

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát   (3 lần) Phật nói Kinh Vu lan bồn         Ta từng nghe lời tạc như vầy : Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ thành, Kỳ Thụ viên trung, Mục Liên mới đặng lục thông. Muốn cho cha...