Tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng

Trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam từ xưa đến nay duy nhất và xuyên suốt đó là "Trên thờ Trời, thờ Thần, dưới thờ Ông Bà Tổ Tiên" điều này phù hợp với văn hóa Việt Nam, hài hòa với văn hóa nhân loại và đúng với Thiên luật....