Tứ Diệu Đế là gì?

I. Ðịnh Nghĩa Về Tứ Diệu Ðế    Tứ là bốn; Diệu là hay đẹp, quý báu, hoàn toàn; Ðế là sự chắc chắn, rõ ràng đúng đắn nhất. Chữ Phạn là Ariya Saccani. Tứ diệu đế là bốn sự thật chắc chắn, quí báu, hoàn toàn nhất, không có...