Tứ nhiếp Pháp là gì ?

I. Ðịnh Nghĩa Tức là bốn phương pháp lợi tha để nhiếp phục chúng sanh quay về với Phật pháp. Bốn phương pháp đó là: Bố thí nhiếp  Ái ngữ nhiếp Lợi hành nhiếp Ðồng sự nhiếp 1. Bố thí nhiếp:  Một xã hội tốt đẹp hay xấu xa, hòa bình hay...