5Tây T3 2022 Tại Thiên Long Sơn Buổi Lễ Tế Trời Cầu Phật cùng Chúa Cho Biển Đông,WW3+Covid-19